Ovanafaalama nava longife endiki loitalaleki Hamutenya

KuHelvy Shaanika    ONGWEDIVA - Omukulunhu wendiki loihape noitalaleki mOngwediva hano oFresh Produce Hub , oyo i li koshi yehangano hali ifanwa Agro-Marketing and Trading Agency...

Aanaskola ya kuthwa mosikola omolwa okukala noocellphona

ONAYENA - Aanaskola yeli 21 yokOsekundeskola ya Nehale, oya kuthwa pakathimbo mosikola, yamwe omomuhandjo, sha landula sho oyendji yomuyo ya adhika noongodhi dhopeke ano...

Aanasikola yopOluwaya Combined School ya shuna kosikola

Ku  Clemence Tashaya   EENHANA –Aanasikola  pOluwaya Combined School mboka ya li ya shunithwa komagumbo konyala iwike iyali ya piti molwaashoka ka ya li ya zala...

Omhumbwe yoshimaliva ya nghundipike efiku lohole

Ku Clemence Tashaya   EENHANA – Ovaholafani  noshoyo ovanangeshefa mEenhana moshitukulwa sha Hangwena ina va dula okutyapula efiku lohole ile loValentine  neudo omolwo omatomhelo eli li...

Ernest and Young natango ota kwathele mboka yeli mompumbwe

Ku Maria Namupala   ONAYENA - Ehangano lyokuyalula omambo lya  Ernest and Young ha li yambidhidha aantu mbono yeli moluhepo naamba itaa ya vulu ku ikwathela...

Aayugi momudhingoloko gwa Karibib ya kwatwa kopolisi

Ku Kakunawe Shinana   ONGWEDIVA –Ongundu yaa yugi ya thikama maantu yane oya kwatwa kopolisi yomoshitopolwa shErongo oshiwike shika. Ongenga ndjika oya thikama momuniilonga nale gwombaanga...