Okuza koChina okuya kuAfrica nombasikela

WINDHOEK – Omunamimvo omilongo heyali nambali Fengyan Du okwe ende olweendo lwookilometa  dhi thike pomayovi omathele omilongo ndatu nagatatu nomathele gatano (33,500km) okuza koChina...

Dungu nondoongi dhe dha zala omalwaala goSWAPO

OKALONGO – Omanga AaNamibia oyendji haya munu oondoongi dhawo opo dhi pulule, oku gandja onyama nokulongithwa onga osheenditho, omukondjelimanguluko gwoomvula 53 ngoka e li...

Minista Kaapanda ta tambula ko Kundana

WINDHOEK –  Inapu pita efimbo lile eshi  Ominista yOmauyelele nOmakwatafano  opauTekenika , Joel Kaapanda a  tambula ko etotepo loshifokundaneki Kundana , oshinyanyangidwa shotete sheenghundana...

ELCIN itaka hokanitha we oondjokana momafudho

  WINDHOEK – Oshikandjongeleki shokuuninginino shongereki onkwaevangeli paLuteri muNamibia (ELCIN) moNooli yaNamibia osha ningi etokolo ndyoka tali indike aantu ya hokane pethimbo lyomatango omanene. Etokolo...

Uulalelo woku kwatakanitha wOshitayi shoNCCI moNooli owa adha oshilalakanenwa

ONGWEDIVA - ONamibia Chamber of Commerce and Industry (NCCI) oya ti kutya uulalelo wokukwatakanitha woshitayi shokuumbangalantu owa dhenge mo omadhilaadhilo agehe gaambyoka yali ya...

Oombwanawa kadhiningi oonde.

Pehala lyOshitopolwa shOshana, otandi pandula Elelo lyOshifo sho New Era, shoka sha etapo, “Kundana”, Oshifokundaneki mElaka lyOshiwambo. Otandi indile ndamanamo, tu kutheni ombinga okugandja...