• November 30th, 2020
Login / Register

A kwatwa koonkondo nokudhengwagulwa nakuume ke komiihole


Okakadhona komimvo 17 Olyomakaya ga zi ko okw ali ka dhengagulwa kaalumentu yane, e taka kwatwa koonkondo kugumwe gwomuyo moshitopolwa shaZambezi.
Omupevikuluntu moshitopolwa shaZambezi Evans Simasiku okwa ti oshiningwanima shoka osha li sha holoka potundi 04h00 yongula moshikandjohogololo shaKatima Mulilo.

“Okakadhona hoka okwa li taka ende pamwe nakuume komiihole mepandaanda okuza mondoolopa, sho ya ponokelwa kaalumentu mboka ye li yane nokutilitha omulumentu ngoka nomakatana noombele,” Simasiku ta ti ngaaka.
Otaku hokololwa kutya aalumentu mboka okw ali ya yi nomukiintu ngoka komulonga.
Gumwe gwomuyo okwa li e mu kwata koonkondo omanga a kalelwa kuyakwawo ye li yatatu.
Simasiku okwa ti, ayehe oya li ya dhengwa tango, e taya kuthwa oongodhi dhawo dhopeke.
“Aalumentu ayehe yane ngashiingeyi oya mangwa kopolisi, noongodhi adhihe oya adhika nadho,” Simasiku a popi ngaaka. 
Moshiningwanima inaashi faathana, opolisi moshitopolwa shaShana oyi li molukongo lwaafuthi taya teyagula omagumbo moshitopolwa shaShana.

Iiwike ya zi ko opolisi oya lopota omagumbo ogendji ga teywa kaafuthi. Etine lya zi ko egumbo limwe mOngwediva onkulu olya yakwa iinima yongushu N$12 450.
Omupopiliko gwopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo okwa ti oshiningwanima shoka osha holoka potundi 03h00 yongula.
“Aafuthi mboka oya teya egumbo ndyoka ethimbo mwene a li a zi mo, ya pitile komweelo gwokokombitha, naashoka ya longitha inashi shiwika,” Aiyambo ta ti ngaaka. 

Otaku hokololwa kutya, aafuthi oya kutha mo ongodhi  yopeke,  ohaasa, okompiyuta yopeke noongaku dhokudhana etanga.
Opolisi otayi indile moshigwana ngele ope na ngoka e na uuyelele kombinga yaafuthi taya teyagula omagumbo gaantu, na lopotele opolisi yi li popepi naye.
“Kehe esiku otatu tulopotelwa omagumbo ga teywa, ihe aantu mboka taya longo iilonga mbyoka ope na mboka ye ya shi. Lopoteni aantu mboka opo ya mangwe po, kaaya yonagule we moshigwana,” opolisi ya popi ngaaka.
Ya gwedhapo kutya aantu mboka inaya opala mokati kaantu, oshigwana inashi manguluka we okuthiga po omahala gawo omolwa yo. 


Victoria Kaapanda
2020-10-06 10:29:10 1 months ago

Be the first to post a comment...