• November 26th, 2020
Login / Register

Aaleli yondoolopa yaRundu naKahandja ya kuthwa miilonga osheendelela


Minista yomalelelo goondolopa niitopolwa yokuushayi Peya Mushelenga okwa kutha miilonga omalelo gwoondoolopa mbali Okahandja noshowo Rundu meendelelo mOmanandaha. 
Okwa hokololwa kutya Mushelanga okwa totha mo momushangwa gwe ngoka a shangele aaleli yelelo lyondoolopa yaKahandja kutya salimwe  lyomatompelo ngoka sho elelo lya tulwa pevi ooshoka kutya opwa kala omanyenyeto ogendji unene taga zi kaakwashigwana naakalimo yomOkahandja.

Omatompelo woo gamwe ga gandjwa kuMushelenga oongoka kuya melelo lyaKahandja omwa kala mu na evundakano unene ngele tashi ya pokulela noshowo okukutha oshinakugwanithwa ngele tashi ya pelelo lyi li pandondo yi li nawa.

Onkene shoka Mushelenga okwa ti itashi vulu okuya komeho nelelo lya tya ngaaka nokwe li tula alihe pevi meendelelo e ta ulike omuleli gumwe ashike ngoka ngashingeyi oye ta kondolola ondoolopa ndjoka pehala lye.

Mushelenga okwa hokolola kutya onkalo ndjoka ngashiingeyi oyi li osho osheetithi oshinene shelelo lya nayipala noshowo lya nika oluhepo ngele tashi ya okugwanitha po okugandja omakwatho guuthwa kepangelo.

“Ngashiingeyi ondi li nda pewa oonkondo kokatokolitho ke li kohi yuuministeli mbuka opo ndi tule elelo ndika pevi oshoka elelongundu ndika itali vulu nande okulela ngaashi sha uthwa,” osho a hokolola ngaaka.
MOkahandja Mushelenga okwa ulike Linus //Garoeb oye a kale omuleli ngoka gwopakathimbo ngoka ta kala ta tonatele ondoolopa poonkatu dhokulela. Okwa ti iilyo yokansela mboka ya tulwa pevi oya tameka ohela (Omaandaha) sigo omakonaakona gomuule ngoka taga ningwa kepangelo taga pu.

KoRundu Mushelenga okwa ulike ngoka a li nale omukuluntupitithi  moKavango Regional Council Sebastian  Kantema oye a kale ta lele woo ondoolopa ndjoka omanga omakonaakono taga pu. Oondoolopa ndhoka dhopaali odha kala nokulopotwa miikundaneki tadhi lwithathana omanga okansela dhilwe inadhi ihala.
Onkene ngashingeyi Mushelenga okwa hokolola kutya shika otashi kateke ehumokomeho moondoolopa ndhoka nokwa tokola opo a tule aaleli mboka ayehe koonono pevi meendelelo ngaashi tashi vulika.


Loide Jason
2020-03-17 08:44:15 8 months ago

Be the first to post a comment...