• September 27th, 2020
Login / Register

Aalongwa posekundosikola Iipundi taya lala mootenda pethimbo lyekonaakonoOMUTHIYA- Aalongwa yondondo 12 posikola Omuthiya-Iipundi Seconday School yi li mondoolopa Omuthiya mboka  taya shanga ekonaakono lyoNamibia Senior Secondary Certificate Examiniations ohaya lala mootenta posikola, shika osha tulwa po nelalakano lyokutetula oondjila dhawo oonde ndhoka haya ende okuza komagumbo. Ope na aanasikola 136 mboka taya zi ngashiingeyi molugumbo lwosikola pethimbo lyekonaakono. Oya kala nokulala mosikola mootenta okuza muSepetemba. Aanasikola mbaka oyendji ohaya zi pomikunda dhopopepi omanga yamwe haya zi momalukanda moka taya hiila nenge ya dhengela oombashu na kaye na omeya, olusheno nenge haya zi pomahala pe na uuyogoki wu li nawa. Omuthiya-Iipundi oya tseyika onga osikola yimwe ndjoka ihaayi shi enditha nawa, yo natango oyi na aalongwa oyendji yepipi lyokamukondapweyu ye na omategelelo. Shika oshizemo sho osikola kaayi na omuhandjo, onkene aalongwa oya palamenwa komashongo ogendji ngaashi elongitho lyomalovu nokuya momilalo.

Nonando ootenda hadho dhingi, otadhi kwathele ngaa mpoka tadhi kwathele. Ohaya pewa iikulya posikola noye na wo mpoka taya iyogele. Aavali oya li ya gandja oshimaliwa shooN$600-00 kehe momulongwa ngoka ta lala posikola, oshimaliwa shika oshiikulya.

“Oshihwepo okukala posikola, tse yamwe ohatu zi kokule nosha kala oshidhigu oku itula miilonga yosikola osho wo moonkalo oombwiinayi ndhoka hatu zi mudho,” osho omulongwa gumwe ngoka a li a popi noshimwayinakundaneki shika a ti.

Omulongwa gumwe omumati ngaka a hala okumona iitsa 29, ota thenga osikola kombunda omolwa oonkambadhala ndhika opo ya ze mosikola, ta ti ngashiingeyi oye na ethimbo lya gwana lyokulesha na itaya mono ethimbo lyoku itula miinima mbyoka hayi ya yi moshipala, ngaashi okuya koondingosho nokuya momilalo oye yi pilamena ngashiingeyi.

Omukuluntusikola Thomas Uupindi okwa ti okulala mosikola kashi shi oshinima oshipe ethimbo lyomakonaakono. Ta ti nuumvo aaleli yosikola oya tula ombunda moshihwa  ya kwashilipaleke kutya osikola otayi ka mona iizemo yi li nawa. Ta ti oya li ye ya po noprograma yokulonga aanona komatango.

Kombinga yomuhandjo, Uupindi okwa ti natango oshi li ondjodhi, nonando amushanga gwewawa lyaanyasha yongundu yoSwapo mOshikoto Josef Katukula a li a tseyitha omathimbo ga yi kutya okwa li a mona oosamende niitungithi yilwe yokutunga omuhandjo.

 “Oprojeka oyi li metifa. Iimaliwa niitungithi opo yi li. Uupyakadhi ou li kuuministeli welongo mboka natango tawu nyanyangidha omathaneko ge li pamuthika. Shampa ye tu mangulula, otatu vulu okutameka,” Katukula ta ti ngaaka.


Obrien Simasiku
2019-10-25 08:34:25 11 months ago

Be the first to post a comment...