• September 21st, 2020
Login / Register

Aniwa taya futithwa iikulya yoshikukuta nokukuthwa omapya kumwene gwomukunda


ONGWEDIVA  - Aakalimo yomomukunda Omahenene moshikandjohogololo shaNesi mOmusati otaya nyenyeta kutya mwene gwomukunda ohe ya futitha N$5 nenge N$10 momuntu uuna  taya hawala oshikukuta. Mbaka otaya nyenyeta woo kutya oya kuthwa omapya gawo kaashi li paveta.

Aanamukunda otaya nyenyeta kutya mwene gwomukunda gwao Paulus Shilondelo ita longo pawuyuuki. 
Taya ti oshikukuta shoka haya futile ihashi gandjwa sha gwana po ashihe. Taya ti ngele owa pewa omagadhi, uusila ito pewa. Aniwa ohaya pewa ashike oludhi lwoshikulya shimwe, yo ishewe haayehe haya hawala momukunda.  

Oya popi kutya iimaliwa mbyoka, onga aakalimo yomomukunda kaya mona kutya ohamuzi ingapi nohayi yi peni. Taya ti  mwene gwomukunda oye  ha shanga  noha hawaleke  iikulya ye mwene, ke na omukwatheli mo momukunda kamu na okakomitiye ke shiwike kaanamukunda.
William Johannes okwa ti momukunda moka okwa kala mo omimvo dha pita 30.
“Mwene gwomukunda okwa fudhula mo oopala dhehala lyandje, aniwa ondi li mehala lyamumwayina, sigo onena oopala dhandje kandi shi mpa dhi li,”  Johannes ta ti ngaaka.

Ta hokolola ta ti, mwene gwomukunda ngoka opo eya po. Okwa kala po ashike oomvula heyali ngele odhindji onkene iinima oyindji keyi shi. Ta ti, mumwayina ngoka ta popi oku li kombanda yopate yoteya. Kayei ili popepi nando.
Gumwe gomomukunda tuu moka, Kangili Sheya okwa li natango a hokolola ta ti, mwene gwomukunda ota ti oya gwedha ko ehala kekoye lyawo. “Ehala ndyoka ta popi olya kala po oomvula dhonale omanga inaa ninga mwene gwomukunda. Tse katu shi ngele okwa hala omahala getu nenge okwa hala tu landulule omahala,” Sheya  ta ti ngaaka.

Ta ti, natango ope na aantu taya nyenyeta ya gandja iimaliwa yawo kumwene gwomukunda, ya hala omapya ihe ina ye ga pewa natango.
Ashike Shilondelo okwa pataneka ndhoka tadhi popiwa kaakwashigwana, ta ti ye oha futitha aanamukunda uuna ye ya oku hawala oshikukuta opo a tule omahooli moshihauto shoka ha kutha momutumba okuza mpoka  iikulya hayi tulwa okufalwa kegumbo lye.
“Iikulya yoshikukuta ohayi tulwa kaanambelewa yookokansela pokati komikunda dhetu ndatu. Omahenene, Omakuva oshowo Omangulukani oshoka ohauto oyi li po ashike yimwe. Ope na ookilometa dha thika kuntano  okuya kegumbo lyandje onkene ohandi kutha ohauto ndjoka tayi tutile iikulya kOmahenene,” Shilondelo ta ti ngaaka.

Ta hokolola ta ti, ke na ohauto yokututa iikulya sigo opegumbo lye mpoka hapu taambele aakwashigwana iikulya yoshikukuta, ye ke na oshimaliwa shokufuta iihauto mbyoka, onkene oha pula oshimaliwa shomahooli.
Shilondelo okwa popi ta ti oku na okakomitiye komukunda oshowo koshikukuta moka mwa kwatelwa omumwayina gumwe.
“Ayihe ya popiwa mpoka kayi na uukwashili washa, mboka ya popi ngaa ka otaya lundilile noya hala okukakeka edhina lyandje. Ngame otandi gana kutya kandi na nando uulingilingi,” ta ti ngaaka.

Ta popi ta ti, omapya inaga kondjelwa go inaga landithwa kaashi li paveta. Ta ti oye li metifa taya tula omapya momakowe momalandulathano, naangoka e wete kutya kasha li mondjila, ne ke shi yeleke shi kale shi shiwike pambelewa.
 “Omahala itaga kondjelwa, itaga kuthwa nando omuntu, ihe otaga tulwa ashike momalandulathano. Katu na nando elalakano lya tya ngaaka,” Shilondelo ta popi ngaaka.
 


Victoria Kaapanda
2020-07-01 09:47:36 2 months ago

Be the first to post a comment...