• June 25th, 2019
Login / Register

Baoki batiba mwalisa la bakuli


WINDOKO – Bakuli babafitelela 781 713 neba bonwi mwalipatela zeshelashelana mwa Windoko kuzwa kweli ya Liatamani 2017 kutisa Lungu ñohola, ili nombolo yebato fita faku minahanya palo yabatu baba pila mwamuleneñi ili baba eza 410 918. Zeo neli patuluzwi kibamakete kaku bulela kuli kitaba yene ezahezi mwa Windoko, mwendi mane ni mwalitolopo zeñwi zanaha. Hana bulela niba New Era muñoli yainelezi mwaliluko la makete naize linombolo zeo litoloka mabaka atisanga kuli kube ni mibamba yemitelele kwalipatela. Mi taba yeo itoloka kuli babeleki bakatalanga hahulu. Naize mibamba yemitelele yeo ikonwa kutiswa kilika zebalwa.

“Nombolo yabatu mwa Windoko izwelapili kuhula kono nombolo yababeleki basipatela isiyala onacwalo. Nombolo tuna yeo ifumaneha mwalibaka zalitolopo bakeñisa kuli batu batutela teñi. Kono luse lukupile kuli nombolo yababeleki italimwe sinca,” nekubulezi muñoli yainelezi. Naize kuekeza kwalitaba zamakete nikona kukatisa kuli nombolo yababeleki niyona iekeze.  “Palo yabatu mwa Windoko izwelapili kuhula, kono hakusikayahiwa lipatela zenca zetuna mwasikiliti. Nekuyahilwe kamutala sipatelanyana sa Maxuilili kono teñi babeleki kibabalikani. Halulatuli kuli haluna zelutokwa kaufela kuli sipatela sibeleke,” nabulezi. Naize hala lipatelanyana ze lishumi ka silisiñwi mwasikiliti sa Khomas hakuna Liñaka zeinelezi.

“Nihakuna ni linombolo zebonisizwe fokumwi lututisanga babeleki babañwi kubaisa kwalipatelenyana zeñwi kokuna nitokwahalo yetuna,” natolokile. Naekelize kuli pili “luswanela kuitumela kuli kuna ni baoki ni liñaka babaitutile belukona kufa misebezi haluka lumelelwa kueza cwalo kikatengo kakabona zamisebezi mwamuuso, ni masheleñi haka lukululwa ki liluko la masheleñi.”


Alvine Kapitako
2019-01-14 11:38:35 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...