• October 25th, 2020
Login / Register

Covid-19: Kwa lopotwa aantu 52 mesiku limwe


Namibia ngashiingeyi okwa ningi ondjokonona sho a lopota aantu 52  mesiku limwe ya kwatwa koCovid-19.
Aantu ayehe ye li 51 oya za mOmbaye moshitopolwa shErongo  omanga gumwe sha lopotwa koshitopolwa sha //Kharas .
Ominista yuundjolowele nonkalonawa, Kalumbi Shangula oya tseyitha kutya ngashiingeyi Namibia oku na iipotha yi li 257 nomwaalu ogundji ngoka gwa kwatwa kombuto ndjoka ogwaalumentu mboka ye li 34, omanga aakiintu ye li 18.
Shangula okwa hokolola kutya momwaalu ngoka omu na ohanana yomumvo gumwe noshowo omukokele gwomimvo 59.
Okwa hokolola kutya ngashiingeyi uuministeli owa taalela omashongo giizemo tayi ende kashona okuza mo oshoka ngashiingeyi omwaalu gwokukonaakonwa ogwa indjipala noonkondo.

“Onkene otatu pula eifupipiko netegelelo lya kola unene kaakwashigwana mboka ye li mookamba dhokwiikalekelwa noya tegelela iizemo yawo,” osho a hokolola ngaaka.
Okwa tsikile ko ta ti ehangano ndyoka tali ungaunga niizemo lyedhina NIP otali longo nomazigunze oku sa oshimpwiyu kutya onkalo noshowo omukundu nguka ogwa kandulwa po.

“Ashike onda hala okulombwela aakwashigwana yaMbaye noshowo oshitopolwa shoka kutya epangelo olyi li pamwe nayo, na olyi ipyakidhila okulundulula onkalo pomahala gokwiikalekela opo yi hwepopale oshoka  aakwashigwana mboka ya hala oku ikalekelwa pomahala ngoka oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu,” osho a hokolola ngaaka.
Okwa ti oshitopolwa shoka ngashiingeyi omu na ondoolopa ndjoka oyo tayi dhana onkandangala ngele tashi ya mokwaandjaganeka omukithi ngoka shedhina Ombaye.

“Ngashingeyi Ombaye oyi na iipotha oyindji noonkondo e taku landula nduno ondoolopa yedhina Swakopmund,” osho Shanghula a hokolola ngaaka.

Okwa ti kutya miipotha mbyoka ya lopotwa ongula yEtiyali  yi li iheyali aakiintu oye li ya hamano omanga omulumentu gumwe.
Shanghula okwa hokolola kutya aakiintu ayehe mboka okwali yena omadhidhiliko gwomukithi ngoka ashike omulumentu kena omadhidhiliko ngoka na ngashingeyi ayehe mboka yena omadhidhiliko oyiikalekelwa na oyeli monkalo tadhi eta omeya.
 Minista okwa li woo a hokolola kutya  aavu ye li 24 oya aluka komukithi ngoka na ngashiingeyi omu na ashike iipotha yi li 179 mbyoka oyo tayi mono omakwatho mokwiikalekelwa opo ya vule oku mona ekwathelo oku yela kombuto ndjoka.

Shangula okwa li woo a hokolola kutya oshitopolwa shaShana namo woo omu na oshiponga shomukithi ngoka sho omunasikola posikola yamweshipandeka a konaakona ombuto ndjoka eta monikwa e yi na.
Okwa hokolola kutya posikola ndjoka ngashiingeyi opu na aanasikola yane ya ikalekelwa pomahala gwokwiikalekelwa moshitopolwa moka, na omakonaakono gwuuministeli mboka otaga tsikile.
Moshitopolwa shaZambezi namowoo omwa monikwa oshiponga shimwe noshowo moshitopolwa shaHardap. 


Loide Jason
2020-07-02 09:32:11 3 months ago

Be the first to post a comment...