• October 29th, 2020
Login / Register

Covid-19 omukithishiponga shomeendelelo…. Omaso otaga ka silwoshimpwiyu kepangeloOmupresidente gwoshilongo, Hage Geingob, okwa ninga etseyithoyigidho kutya ombuto yoCoronavirus oshiponga shomeendelelo noshinene okuza momasiku 17 gaMaalitsa  sigo oompoka ombuto ndjika tayi hwepopala. 
Okwa gwedha ko ta ti omaso agehe ngoka taga ka etithwa komukithi nguka otaga ka silwa oshimpwiyu kepangelo.

Shika Geingob okwe shi popi komeho gaatoolinkundana omutenya gwEtiyali kegumbo lyepangelo moWindhoek, moshitopolwa shaKhomas.
Geingob okwa hokolola kutya shika oshiponga shaayehe nota indile Aanamibia ayehe koonono ya imange uukuni kumwe opo ya kondjithe ombuto ndjika ngaashi tashi vulika.

Okwa ti epangelo ngashiingeyi olya tula omalongekidho ga yooloka mokukwathela mboka unene ya gumwa noku ya lombwela nkene ye na okukondjitha ombuto ndjika, ngaashi okwiiyoga koonyala, okuzala omamask noshowo okukala yiikalela momagumbo gawo.

Kakele kwaashoka ooministeli dha yooloka ngaashi yuundjolowele oya hokolola kutya otaya kambadhala okwiindjipaleka omwaalu gwaapangi opo ngele omukithi ngoka gwa taandele okuya kokule aapangi noshowo aayakuli yopuuhaku oya gwana.

Ashike omundohotola Kalumbi Shangula, ina totha mo kutya otaya ka kutha aanongo muuhaku peni.
Omupilima gwoshilongo Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa hokolola kutya epangelo olya ninga woo oonkambadhala dhokukwathela aalongwasikola mboka ye li kiiputudhilo yopombanda nokutota po oompito dhokwiilongela koInternet opo yaa ngundumane moongulu dhosikola.

 Omupilima gwoshilongo Saara Kugongelwa okwa popi kutya oosikola odha kalekwa manga kiiputudhilo yopombanda nepangelo otali ningi omalongekidho  geningo lyomakwatathano gwopainternet (e-learning) opo omakonaakono gawo gaa yiwe moshipala.

“Oshoka ngele inapa ningwa omalongekidho mwaashoka, nena otwa tegelela aalongwa mboka ya kale inaya shanga omakonaakono gawo nokumana oosikola dhawo ngaashi sha li shi na okukala,” osho Kuugongelwa-Amadhila, a hokolola ngaaka.

Minista yUundjolowele oya indile iituthi mbyoka tayi etitha omangundumano ngaashi oohango noshowo omafumviko ga shonopalekwe sigo onkalo tayi kala nawa.
“Ohela otwa kutha aantu ye li puyahamano oombinzi okushilipaleka kutya aantu mboka oye na omashikisha gwoludhi luni. Ashike iizemo sho ya zi mo ayehe mboka inaya monika omukithi gwekulu ndyoka lyi li muuyuni ngashingeyi Namibia naye a kwatelwa mo,” osho Shangula a hokolola ngaaka.
Ominista yi na sha Nomakwatathano niinima yopondje yoshilongo Netumbo Nandi Ndaitwah okwa hokolola kutya omukalelipo gwaNamibia koshilongo shedhina France Albetus Auchomub oku li moshipangelo ngashiingeyi ta lumbu nomukithi ngoka gocoronavirus ngoka a monika ongulohi yOmaandaha noku li moombete.

Nandi-Ndaitwah okwa hokolola kutya omukalelipo ngoka okwa li a iyuvu  e na epyupyu nekulu nokwa li a yi koshipangelo.

“Okwa hokololwa kutya sho a yi koshipangelo okwa li a pewa omiti nokuya kegumbo. Ashike sho a yi kegumbo okwa li a uvu ekulu ndyoka lya konkola, nokwa lombwele Ndohotola e mu konaakone ombuto ndjoka nokwa li a monika omukuthi ngoka gwocoronavirus,” osho Ndaitwah a hokolola ngaaka.
Auchomub oku li Omunamibia gwotango ngoka a kwatwa kombuto ndjoka ngashiingeyi muuyuni.
Ashike ominista yoshimaliwa Calle Schlettwein okwa popya kutya  dhimwe dhomoongamba pokati kaNambia naSouth Africa otadhi kala dha patuluka opo mu vule okuya iikulya noshowo iikwamiti moshilongo.  Ashike odhindji dhoka dha li hadhi longithwa kAanamibia noshowo Aasouth Africa okutalela po odha patwa manga konima sho iilongo mbika iyali ya uvathana oku shi ninga.

Schlettwein okwa hokolola kutya nonande oomangeshefelo otaga longo nuudhigu noshowo iikondo oyindji moshilongo oya gumwa koshinima shika,  Iilonga yoomoomina itayi ka gumwa uunene kombuto yocoronavirus ngaashi iikondo iikwawo mbyoka ngasshi oshikondo shiipindi.


Loide Jason
2020-03-18 11:47:04 7 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...