• October 29th, 2020
Login / Register

Covid 19: Omukwaniilwa gUukwaluudhi a gwaya omutokoONALUSHWA – Omuleli gwelelo lyopamuthigululwakalo lyUukwaluudhi moshitopolwa shaMusati Omukwaniilwa Tatekulu Shikongo Taapopi mOlyomakaya okwa li a kwatele komeho oshituthi moka a li a ningi egalikano osho wo iinima yopamuthigululwakalo. Taapopi ngoka a li a zala ehahi, okwa li a ningi po iinyangadhalwa yopamuthigululwakalo onga omukalondjigilile hagu ningwa kelelo lyopamuthigululwakalo ndika ngele oshilongo sha taalelwa konkalo ondhigu, sho a li a igwayeke omutoko kolutu. “Natu kaleni neyinekelo kutya Kalunga ota ka uva omagalikano getu noku tu kutha moshiponga shomukithi gwoCovid-19,” Taapopi ta popi ngaaka. 

Poshituthi mpaka opwa li wo aapilisteli yAakwaluudhi yoshitayingerki shoWestern Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Namibia (ELCIN), mboka wo nayo ya li ya li ya igwayeke omutoko komalutu.
Shika osha li sha ningilwa moshana popepi negumbo lyomukjwaniilwa momukunda Onalushwa moshikandjohogololo shaTsandi. Omumvogali, Taapopi okwa li wo a kwatele kjomeho oshinyangadhalwa ngashika pamwe naalanduli ye sho ya galikanene onkalo yoshikukuta moNamibia. 
-Nampa


Staff Reporter
2020-10-13 09:18:06 16 days ago

Be the first to post a comment...