• July 8th, 2020
Login / Register

Dha londoka ihadhi yi iita …kale ni mwa kotokela ookalyamupombo pomatango omaneneOpolisi moshitopolwa shaShana oya londodha aakalimo yomoshitopolwa shoka opo ya i gamene kiimbuluma pethimbo ndika lyomathimbo omanene oshoka yo oya ilongekidha okulwitha iimbuluma moshitopolwa shawo. Shoka oshali sha popiwa komugandjimulombo gwoshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo. Ta ti okwa konekiwa kutya ethimbo ndika olyo ethimbo ndjoka mboka ye na oonyala oonde haya longo ilonga iwinayi noyinyanyaleka. 

Otaku magidha aakwashigwana ayehe ya kale ya kotoka ethimbo kehe, nuuna ya adhika pehala ewinayi itaaya vulu oku kwathalwa, inaya kondjela shoka oombudhi dha hala ko kuyo. “Ngele odha hala okumuyuga ina mu kondjela omaliko, oshoka ohaga kongwa, shi vulithe okukanitha omwenyo gwoye iipundja-menye.

Oombudhi ohadhi kala dha homata iilwitho, i yagekeni oku ehamekwa nenge okukanitha oomwenyo dheni,” Aiyambo ta ti ngaaka. Ta kumagidha ta ti aakwashigwana ina ya humbata iimaliwa oyindji, yo ina ya thiga iikwakuyakwa moohauto yi wetike oshoka ohashi tatulitha omakende gwohauto kookalyamupombo.

Ta gwedha po ta ti omagumbo naga kale ga pata ethimbo kehe, no ngele aantu taya zi mo momagumbo na mu kale mwa thigwa omuntu takelele mo.

Aiyambo ta ti oohauto nadhikale dha pata omiyelo ethimbo kehe nonande otayi hingwa. Aahingi yoohauto naya kale taya si oshimpwiyu noku talulula kutya ohauto oya pata ngaa shili oshoka ohaya patulula ihauto, mbalambala ngele mwene gohauto a pata lotango.

Opolisi oya ti otayi ka longo ya tokola okulwitha iimbuluma ethimbo ndika lyokili. Ngoka wa adhika wuli monkalo ye ku limbilika dhenga kongodhi yopolisi yomehendelelo (10111) nenge kOshakati 081 3630 666, Ongwediva 081 3872 555 oshowo Ondangwa 081 4029 009.  

By Victoria Kaapanda


New Era Reporter
2019-12-18 10:09:00 6 months ago

Be the first to post a comment...