• September 23rd, 2020
Login / Register

ELCRN a indile iilyo yi iyuthe kekeelelo lyo-Covid-19


Ongerki yedhina Evangelical Lutheran Church in the Republic of Namibia (ELCRN) otayi indile opo iilyo yayo yi simaneke noku iyutha komalombwelo ngoka ga popiwa komutse gwoshilongo molwa oshikonga shoka shokulwitha oshivu shoCovid-19.

Omumbiisofi Sageus /Keib gwongerki ya-ELCRN okwa hokolola kutya   otayi indile nesimano enene opo iilyo yi uve ko kutya okugongala mEtitatu,  mOsoondaha noshowo kiinagoga okwa kalekwa manga uule womasiku 30.

Okwa tsikileko ta ti omalwiimbo noshowo omalongekidho agehe ngoka ga li taga ningwa opo aantu ya vule okuya koshigongalele shawo shokomumvo naga kalekwe.

 Kombinga yomafumviko /Keib okwa hokolola kutya omalongekidho gwomafumviko naga ningilwe momagumbo, go naga endwe ashike kaantu aashona mboka ya pitikwa kaakwanezimo yawo.
“Oongeleka adhihe noshowo iinyanga yomagongalo agehe otadhi kala dha pata uule womasiku 30. Aantu naya yande okukala taya paathana oonyala, omahupitathano noshowo okupapatelathana,” osho ombiisofi a hokolola ngaaka.

Okwa popi wo kutya ongeleka onene ya-ELCRN ndjoka yi li mOvenduka oya pata okuza omasiku 16 Maalitsa, naashoka otashi kala uule womasiku 30 opo ku keelelwe okutaambathanwa komukithi ngoka gwedhina coronavirus.

Okwa gwedha ko ta ti kutya nonande oombonge oonene odha pata, aayakuli onkene nga taya vulu okudhengelwa koongodhi dhawo ngele opu na omakwatho gomeendelelo ga pumbwa okugandjwa kuyo.
Okwa gwedha ko ta ti omakoleko agehe ngoka ga li ko oga kalekwa manga uule womasiku 30.
Noonkondo oonene omumbiishofi okwa ti iilyo yongerki ye nayi uve epangelo shoka lya ti oshoka otashi kwathele mokukeelela ombuto ndjoka yi ye nokwaandjagana noshilongo ashihe.


Loide Jason
2020-03-20 12:18:38 6 months ago

Be the first to post a comment...