• November 26th, 2020
Login / Register

Elelo lyaMuthiya lya tulwa kohi kaalandithi yomomapandaanda


Omuthiya-Molwaa shoka kapu na oveta yoku tidha aalandithi yomomapandaanda mboka kaaye na uuthemba gokulanditha, elelo lyondoolopa yaMuthiya olya nyengwa oku katukila onkatu aapindiki mboka omiyalu dhawo tadhi koko esiku kehe. 

Omunambelewa elile po ekoko lyomahupilo neyambulepo lyondoolopa David Israel osho a ti ngaaka pethimbo a pulwa kutya otaya ningi po shike opo ya nawapeke onkalo mondoolopa yawo ndjoka itaa yi nuwa we omeya.

Ngashingeyi ondoolopa oyuudha aalandithi, mboka oyendji ya zi komahala galwe noyendi yomuyo aakwashigwana yaAngola. Oyendji mboka ya popiwa nayo kuNew Era oya ti yo kaye na omikanda dhoku kala moNamibia ano sha yela kutya kaye na uuthemba gwoku kala taya longele mondoolopa ndjoka yi na aalandithi oyendji noonkondo.    

Aalandithi mboka aape otaya landitha ye li unene mooha dhopate ndjoka onene, oshoka momatala moka hamu landithilwa ka mu na we omahala. Mbaka otaya landitha iiinima yopamithigululwakalo, ano kehe ngaa shoka hashi adhika pomatala. 

Onkalo ndika oya nayipika uuyogoki mehala moka mwa kala nale mwaana uuyogoki, oshoka pomatala mpoka opo ishewe haya lala. 

“Aantu mbaka ohaya dhiki ootenda dhawo dhokulala momatala, ponkulo naamboka haya landithile poo opo ngaa taya iyogele. Oshinima shoka ina shi nika nande uuyogoki, sho ishewe kashi shi okutambulwa ko,” omukwashigwana gumwe inaa hala okutumbulwa ta ti. 

Ashike Israel okwa ti ita vulu naanaa okutya yamwe yomaalandithi kaye shi Aanamibia oshoka elelo ina li ninga omapekaapeko, li koleke oshinima shoka. 

Israel ta ti Elelo oli nale omathaneko ngoka tali ka longitha opo li lundulule onkalo yokomatala ndjoka itaa yi vulu oku idhidhimikilwa. Ta ti ethaneko lyelelo olyo okutunga po omatala, netungo lyotango otali ka tungwa momumvo gwoshimaliwa nguka. Ta ti omatala otaga ka tulwa molugumbo, pehala mpoka pwa tongololwa nale kelelo.

Moonkundathana ndhoka dha li dha ningwa noshikundaneki shika muFebuluali nuumvo,  ngoka a li nale omukuluntu gwelelo lyOmuthiya Samuel Mbango okwa tile omatala omape ota ga ka pula elelo oshimaliwa shoomiliona N$50, nomatala ngoka otaga ka kala ge na ehala lyoku talaleka, nomahala gaalandithi gokupungula. 

Sho onkalo ya lulu, omutsegwelelo gwopakathimbo Simon Nghuulondo, kwa ti oya tokola oku kondjitha onkalo ndjoka, nomolwaashoka taya ka pula opolisi opo yi tale ngele mboka taya landitha oye na tuu uuthemba oku shi ninga. 
 


Obrien Simasiku
2019-10-07 07:52:00 1 years ago

Be the first to post a comment...