• July 14th, 2020
Login / Register

Epangelo la pewa omhito yaxuuninwa meemhangu doushenge moNigeria


Omhangu yovalumenhu 47 tava pangulilwa oushenge noku ulika oushenge mokati kovanhu moNigeria oya undulilwa kuFebuluali wodula tai ya.

Epangelo ola nyengwa oku yandja oumbangi noku eta eembangi kohofa odo ngeno di na oku koleka oshibofa osho, naashi epangelo ola dopa oku shi ninga oshikando oshitivali.

Meemhangu edi kada li da patulukila oikundaneki, omupanguli okwa kunghulila ovaeti voihokolola kutya Febuluali okwa yandjwa onga omhito ya xuuniwa opo va twale eembangi kohofa –ookatalekonawa vo va li momhangu tava ti.

Ovalumenhu ovo ova li va kwatwa po mo2018 va hangwa moshivilodalo. Ova ti vo kave na nande ondjo moshibofa osho tava pangulilwa. Pefimbo va kwatwa po, oipala yavo oya li ya ulikwa keeTv moNigeria.

Vamwe vomovalumenhu ava tava ti oshinima osho osha ningilwa owina opo va yalwe keefamili davo vo va kanife oilonga shaashi moshilongo omo ka mu holike omashenge. 

Euliko lomafano ovalumenhu tava popilwa oushenge ola eta opo ve liteekwe keefamili davo, 
 


Staff Reporter
2019-12-16 11:56:00 6 months ago

Be the first to post a comment...