• July 3rd, 2020
Login / Register

Hangana a tula oomiliona N$300 mofaabulika ompeSWAKOPMUND - Hangana Seafood ,  limwe lyomomahangano gaOhlthaver & List (O&L) Group olya tula oomiliona N$300 poshitaafula okutunga ofabulika ompe moWalvis Bay.

Etungo lyofaabulika yokulongela nokumanena iilongomwa olyo etamununomo lyofaabulika yehangano ndjoka hayi longo nale, ano ya temeke okulongithwa muSepetemba gwomumvogali.  
Ofaabulika ompe otayi ka kala tayi yakula oohi ndhoka opo dha zi mefuta, okudhi pungula osho wo oku dhi longekidha, naashoka otashi ka pupaleka iilonga yaHangana Seafood, megwedhelo lyongushu yiilongomwa, mwa katelwa omalanditho nondando. 

Omutse gwehangano lyoHangana Seafood, Herman Theron pethimbo lyeegululo lyiilonga yetungo okwa ti ondunda yehangano ndjoka yi li po ya thikama nale yo oyi na ongushu yoomiliona  N$389.3 noyina uunene wokupungula uule womvula ayihe, iilongwamo yondjundo yoomatric tonnes dhi li 21,900.

Theron ta fatulula kutya etungo ndika epe otali ka kala tali kwatelwa iilongomwa yoomatric tones dhi li 25,000 muule womvula ayihe notali ka vula ishewe okulongitwa nopomathimbo gomumvo ngoka haku kaliwa kwi ipyakidhilwa noonkondo.  
“Hangana okwa tokola ishewe oku ka ninga egwedheloko li na ongushu yoomilina N$19,8 muule woomvula ntano dhi li komeho, opo ofaabulika yi vule okulonga iikwahi yilwe ngaashi omasibankela,” ta gwedha po.

Theron okwa yeleke kutya ofaabulika ndjoka ompe otayi ka kala endhindhiliko lyoku ulika iilonga yaHangana ngele tashi ya kiilonga yamatha yehangano okulonga oohi niilongwamo iikwao ya nika iikwahi hayi zi mefuta. Ta ti ndjika otayi ka kwathela wo mboka opo ya mono uuthemba wokuyula oohi mefuta okulonga nuupu opo ya kale ye na omahala goku kwatela iilongomwa yawo komutunda noku eta po oompito dhiilonga. 

Minista gwiikwahi noonzo dhomomeya Bernard Esau okwa pandula Hangana sho a ningi egwedhelepo enene koshikondo shoohi, ngaashi naanaa a li a pulwa kepangelo.
“ Ndika olyo epungulo, nonde li pandula oshoka olya gwedha ko komaliko gaHangana ngoka ge li nale pongushu yoomiliona N$389, tadhi ka gwedha ishewe koomiliona N$40 ndhoka Hangana ta ka tula keyambulepo lyofaalama ye yedhina Abalone farm ndjoka yi li koLüderitz. 

Onda li nda yelayelwa opo ndi yi patulule nuumvo,” Esau ta ti ngaaka.
Ta gwedha po ishewe kutya omapungulo ngoka ga nigwa palupe lwokutunga otaga ulike eitulemo lyehangano lyoOhlthaver & List (O&L) Group meyambulopo lyoshikondho shoohi moNamibia, noshi li naana momuko gumwe naashoka sha nyolwa mokatendo ke li moNDP hoka taka lalakanene okuyambula po oofaambulika negwedhelo lyongushu kiilongwa mo yomoshilongo.  


Eveline de Klerk
2019-04-18 10:53:19 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...