• October 20th, 2020
Login / Register

Iikondo yiiyendithi nayo oya dhengwa ondhimbo koCovid-19Loide Jason 

Iikondo yi na sha nomalweendo noshowo iiyendito moshilongo nokondje unene tuu omaloli noombautu oya hokolola kutya ngashiingeyi omaendathano giiyenditho okuza kiilongo yopushiinda onkene ngaa itaga longo we ngaashi omukalondjigilile.
Mbaka oya li taya popi moonkundathana dhowina ndhoka dha li koradio yomuzizimbe yedhina NBC ongula yohela moshilandopangelo mOvenduka.
Omukuluntu gwoKalahari Transport Corridor 13 okwa ti ngashiingeyi omalweendo gomaloli unene okuza kiishiindalongo ngaashi South Africa, Zambia naBotswana oga katekwa unene oshoka miilongo moka ngashiingeyi inashi talika ko iinima yopaulumompumbwe ngaashi moshilongo shetu.
Shoka okwa ti ngashiingeyi oshi li eyikwatopomutima notashi vulu oku etitha nokuli iinima yilwe yi kale ya ninga ondilo moositola oshoka omakwashilipaleko pashimaliwa giinima mbyoka odha ya pombanda, onkalo ndjoka ya etithwa komukihti gwedhina Covid-19.
“Ngashiingeyi opu na nale omusindalandu ngoka tagu ti kutya aantu oya pumbwa okwiikalekelwa ngele ye ya moshilongo. Shoka woo oshi li natango tashi landulwa nokaahingi yomatalaka,” osho a hokolola ngaaka.
Okwa ti kutya ngele aahingi yomaloli oye ya moshilongo ihe okwa tegelelwa ashike okushuna uule womasiku 30, nena aniwa iha pitikwa nande a ka talele po efamilia lye omanga inaya ikalekelwa ngaashi shi li po.
Ashike omukuluntupitithi muuministeli wiiyenditho niilonga Jonas Sheelongo okwa hokolola kutya yo otaya longele kumwe naantu ayehe mboka ye na mo olunyala okusa oshiho kutya aantu ayehe moka taye ya nomaloli moshilongo oya ikalekelwa opo ya taandelelithe omikithi ndhoka kaapambele yawo.
Omukuluntu gwoWalvisbay Corridor Hippy Tjivikua, okwa ti kutya iipindi noshowo omalweendo goombautu oga shuna pevi mondoolopa ndjoka.
“Iinima kayi li we ngaashi ya kala. Onkalo oya lunduluka molwonkalo yoCovid-19,” osho a hokolola ngaaka.
Ihe okwa ti kutya omalongekidho oge li metifa okutunga okapangelo hoka taka ka nuninwa okukaleka mboka taya ka monika ombuto ndjoka noshowo oku ya pangela. Okwa ti oshikondo osho tuu shoka osha ti osha ninga woo omalongekidho gwokulanda iikwakonaakonitho yombuto ndjoka mbyoka wo tayi longithwa kwaamboka ye na oshinakugwanithwa shoka.
Ngashiingeyi moshilongo muka omu na aantu 16 mboka ya monika ombuto ndjoka. Mokati kawo omu na yatatu ya aluka.


Loide Jason
2020-04-09 11:44:34 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...