• October 20th, 2020
Login / Register

Iimbuluma mokalemo molwompumbwe yopolisi mOmulonga - KanselaKansela gwoshikandjohogololo shaMulonga moshitopolwa shaHangwena Erickson Ndawanifwa okwa holola omadhilaadhilo ge kutya okukala kamu na oosasiona dhopolisi moshikandjohogololo shoka osha eta iimbuluma yi londe.

Ndawanifwa okwa hokolola kutya ngashiingeyi aalongi yiikulumuna otaya longitha ompito ndjoka okulonga iikulumuna oshoka naakwashigwana otaya si uunye oku enda iinano iileka moku ka lopota noshowo oku ka patulula iipotha mbyoka.
Okwa hokolola kutya iipotha mbyoka tayi lopotwa notayi dhana onkandangala moshikandjohogololo shoka oombyoka yekwatonkonga noshowo mbyoka yomahepekathano gomomagumbo.

“Aantu oye shi shi nawa kutya opu na ombunda poku ka patulula iipotha oshoka iitaasi yopolisi oyi li kokule onkene oohandimwe ngashiingeyi otaya ningile yakwawo omiyonena,” osho a hokolola ngaaka.
Okwa ti oshikandjohogololo shoka oshi na aantu ye li 32 500 noshi li shimwe shomiikandjohogololo iinene moshitopolwa shoka ihe kamu na nande oshitaasi shopolisi naantu otaya ende iinano iile oku ka lopotela opolisi.

“Nonande opolisi otayi thiki onkene tuu tayi kwata ethimbo ele okuthika molwoshinano na ishewe olundji ohayi adhika nale tayi gandja omayakulo miikandjohogololo moka yi li,” osho Ndawanifa a popi ngaaka.
Ndawanifwa okwa hokolola kutya iipotha mbyoka tayi dhana onkandangala oombyoka tayi ningilwa aantu mboka itaaya vulu okwiigamena ngaashi uunona noshowo aakiintu.

Ashike okwa hokolola kutya oshitopolwa she ngashiingeyi oshe ya po nokangundu hoka taka lwitha iimbuluma mbyoka kedhina Gender Based Violence Task Force.

“Okangundu hoka oko nduno ha ka lopotelwa kaakwashigwana ngele opu na oshimbuluma sholudhi ndoka e taka lopotele opolisi.
Okwa ti okangundu hoka oke na iilyo yi li 250 noke li momikunda odhindji moshikandjohogololo shoka.
“Shika otwe shi ningi onga ekwatho lyotango oshoka ngele inatu shin ninga nena aantu itaya lopota sha moluukule wopolisi. Okangundu hoka otaka longele nduno kumwe niilyo yoWomen and Men Network mboka woo nayo taya lwitha iimbuluma moshilongo,” osho kansela a hokolola ngaaka.

Kansela okwa gwedha ko ta ti kutya oshinano shoka tashi endwa kaakwashigwana mboka oshi thike pookilo 30 okuya popolisi ndjoka yi li popepi yaNgenga. 


Loide Jason
2020-05-13 09:46:02 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...