• September 27th, 2020
Login / Register

Iiputudhilo yopombanda otayi tsikile okulonga noE-learning


Ngashingeyi iiputudhilo yopombanda moshilongo otayi ka tsikila nelongo lyopombanda kointernet momukokomoko gwomvula ndjika sigo opehulilo omanga onkalo yomukithi gwoCovid-19 tayi hwepopala.Shino oshali sha popiwa kuminista gwelongo lyopombanda Itah Kandjii-Murangi ongula yomaandaha pethimbo ali ta lange omalandulathano noondjindikila dhoka tadhi ungaungwa nadho kiiputukilo yopombanda moshilongo. Okwa ti ngashiingeyo Namibia okwa longekidha okapakete hoka taka ungaungwa nako pethimbo ndika lyomukithi gwoCovid-19 ngoka tagu li aantu muuyuni, oku kwathela iiputudhilo yelongo lyopombanda momukalo gwomisindalandu nguka, nayikwao yilwe. Kandii-Murangi okwa ti kutya ngashingeyi uuministeli mboka owa tokola kutya omulandu omuhwepo ngoka tagu vulu oku landulwa ngashingeyi pethimbo ndika oku ilonga nokulonga aanasikola koInternet, ashike konima yomakonaaakono ngoka ga ningwa shinasha nomashongo ga taalela omusindalandu ngoka ongaashi , aanasikola kayena ookompiuta, okuhaavula okulanda oodata,  noshowo oku kala puna iikwaungomba niikwakoompiuta ya gwana miiputudhilo mbyoka.“Onkee ngashingeyi uuministeli owa katuka onkatu mokusa oshimpwiyu kutya omashongo ngoka oga kandulwa po  niishoshela yilwe mbyoka ya ngandjwa nale oku pitila moNSFAF, na iishoshela yilwe woo oku kwathela aanasikola mboka ya ninga omayindilo oku kwathelwa ya futilwe oosikola.“Aalongwa ayehe mboka yena ompumbwe  inaya mona ompito yokuilonga okupitila moE-learning, otaya ka kwathelwa nuukwatakanithi woInternet wuna ooginga 10 kehe omweedhi, ookompiuta dhopeke  opo ku siwe oshimpwiyu kutya kapu na omunasikola a thigala po ngele tashi ya kelongo lyopombanda,” osho minista a hokolola ngaaka. Ashike minister ngoka okwa dhenga omuthindo kutya mboka taya ka mona sha mopoloyeka ndjika oomboka lela yena oluhepo noya pumbwa okuya mbidhidhwa kepangelo ngele tashiya pelongo. Okwati kutya okwa longithwa omulandu omupe mokukonaakona mboka ya gumwa koshikonga shika na okwa minikwa kutya aanasikola yethike po32, 000 oya pumbwa ekwatho ndyoka.
 Nonande uuministeli mboka otau kandula po omukundu ngoka, onkee ngaa aanasikola mboka taya ilongo kondje yoshilongo nayo woo ya adhikwa komashongo molwomukithi ngoka.


Loide Jason
2020-06-09 09:35:02 3 months ago

Be the first to post a comment...