• February 23rd, 2020
Login / Register

Iyaloo… Lasarus Mvula e tu pa mokambundju ke koongaloWINDHOEK Omumvo nongola, nonuumvo mehangano lyoongalo mwa nukile ishewe enyakwa limwe. Lasarus Mvula , a tseyika nawa Lasarus moshimpungu shoongalo okwe ya noongalo tadhi gwitha aantu kiipundi. Omwiimbi nguuka ha imbi oongalo dhoAfro Pop okwe ya mowela nokangalo ke okape kedhina Oshapuka, moka ta kwathelwa kuSunny Boy. Okangalo haka oke li taka kwelengendja kiitasi yoradio moshilongo, noka li ka yi momakuthikuthi  oshikando shotango koNBC noTouch FM. Okangalo haka oke na etumwalaka lya tsa nota ka popi kombinga yelongitho nayi lyoonkondo nomahepekathano. Lasarus ta ti okangalo otaka gandja ashike omulyo kwaashoka sha tegelelwa moalbuma ye yotango yedhina Iyaloo ndjoka tayi ka pita omwedhi tagu ya. Oalbuma ndjika otayi ka kala yi na oongalo 11.

Mokuluka oalbuma ye ndjika, Lasarus ina tala kokule nando, okwe yi pe mbushe ngoka e li molupe lwokanamambo. Nonando Lasarus ta nyanyudha omakutsi gaapulakeni noongalo dhe dha denga mbanda, hapo ashike a hulila mpoka, ngele tashi ya kopena natango oto mu tsu meho, shika okwe shi ulike sho a li a pititha okanamambo ke kotango kedhina Iyaloo. Sho haku ti oshiyela ohashi hambulwa manga oshipyu, Lasarus naye oongalo nokushanga iinima e yi hokwa mepipi ashike lyoomvula 15 nokwa kala kuume kopena nembako sigo onena.

Sho oongalo dha telekeka moalbuma ye ndjika, Lasarus okwa li a longo pamwe noonkulungu ngaashi Sunny Boy, Tequila, Glo, The Dogg naMiss Rose. Ta ti okwi imanga uukuni pamwe naambaka opo a pe oongalo dhe omulyo gwa yooloka, noku dhi fala ponkatu ya landula.

Nonando oalbuma ndjika yi na oongalo oombwanawa, ndjoka itaayi thigi omuntu omutumba ongaashi Keys to My Heart ta kwathelwa kuTequila osho wo Mama ta kwathelwa kuGlo. 

Mehwahwameko lyoalbuma ndjika, uuvidio uyali woongalo dhe otatu ke wu tsa wo omeho manga inaayi pita. Omikwelengendjo dhoalbuma odha ningwa kuGlo gwoGlo Productions nokuwilikwa ku Glo pamwe naDion gwomongundu yoPDK.


Staff Reporter
2019-07-26 12:40:24 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...