• September 30th, 2020
Login / Register

Kazakhstan a dhitika yaali molwokutaandelitha uuyele wiifundja


Almaty, Kazakhstan – Aahingi yaali yoambulansa oya li ya mangwa po konima sho ya li ya taandelitha uuyelele wiifundja kombinga yombuto yocorona moKazakhstan, oshilongo shomuAsia lyopokati shoka sha palatahana oongamba naChina, opolisi yaKazaksatan tayi ti ngaaka mEtine.
Aalumentu mbaka yaali oya li ya mangwa po sho taku fekelwa ya taandelitha uuyelele waa na oshili kombinga yomukithi nguka gwa tukuka moChina,” osho Sergei Neznayev a ti, omupopiliko gwopolisi moshitopolwa shoka sha dhingoloka Almaty, oshilando shoka oshinene kwaayihe moKazakhstan.
“Oya uva sha pokuma noya tameke okutaandelitha uuyelele mboka okupitila koWhatsApp,” Neznayev ta lombwele AFP ngaaka. Neznayev ta ti uuyelele mbuka owa li wa talika noku ekelwahi sho kwa ningwa omakonaakono. Okutaandelitha uuyelele wiifundja otaku vulu oku ku tulitha mondholongo ethimbo lyuule womvula kohi yooveta dhaKazakhstan.
Oshilongo shika sha li oshitopolwa shaSoviet Union osho shimwe shomiilongo mbyoka ya tulila po aatalelipo Aachina ekumba okuya moshilongo shawo sho ombuto ompe yocoronavirus, ndjoka ya tukuka moshitopolwa shaWuhan moChina, tayi tsikile nokutaandela moAsia.
Aanambelewa mEtitatu oya li ya tseyitha kutya aakwashigwana yaChina ityaa ka pewa manga oovisa noya li ya uvaneke okukeelela oondjila ndhoka oonene pokati kiilongo mbika iyali omasiku tage ya. Kazakhstan ina tseyitha natango nando osho shiponga shimwe shocorona virus. Uuyelele wiifundja kombinga yomukithi owa vuka miilongo yopondingandinga yaAsia mbyoka ya palatahana oongamba naChina, noya ligamena kuBeijing okupewa omikuli osho wo omangeshefelo.
MoTajikistan, shoka wo nasho sha palathana oongamba naChina, ondhila onene yoSomon Air oya li ya ekelehi omapopyo kutya gumwe gwomaafaalelwa yawo okwa sile mokalemo sho a li a kwatwa kombuto ndjika. Ombuto ndjika oya dhipaga aantu 170 moChina nokukwata aantu 7000.
-Nampa


Staff Reporter
2020-01-31 08:50:46 7 months ago

Be the first to post a comment...