• May 26th, 2019
Login / Register

ǀKhurub ge 300 xa !nāsa ûitsamaxūna Aminuis !nâ ge !gamǀAEǁGAMS – Ai!gû ra ǀgaisa ǀkhurub mâsib Aminuis ǁHûi!nâǂharis hîa Omaheke ǀKharib !nâ ǁgoes !nân ge 300 xa a !nāsa ǀui!nūǀgoana ǁōǂoa hâ, ǂgari-aon huiose ra !gawa nē !nae!khaisa hîa. Nē khao-oa ra mâsib ge ǂgui ǂgari-aona ge ǁgari in ǁîn !gau hâ ûitsamaxūna nau !âgu tsî ǀkhariga !oa doe-ū, !gōsase Otjozondjupa ǀkhariba, !gâi !û-aib !aroma. ǂOago wekheb Wunstaxtsēs aib ge New Erab ǂhôare-ao-i ǀkha ūhâ i dî!nâǁgamǁares !nâb ge Aminuis ǁHûi!nâǂharis di ǂGiǂgosi ǀAwemā-aob, Peter Kazongominjaba nē !huri!hurixa !gôagu mā tsî ge mî nē ǂkhawusa mâsib ûitsamaxūn hâ!nâb ge nē kurib di !Khanǀgôaba xu îbe-îbe a khao-oasa ǀnanuba ǀkhais xa. ǁÎb ge !aruǀî nē ǂhôare-ao-e ge mîba, 17 000 xa a !nāsa ûitsamaxūn ge Aminuisa xu nau !âga !oa a doebē-ūhesa !aruǀî hâ ǂoa!nâde ǁkhaes !aroma. 

“Ûitsamaxūn ge kaise ǂkhawusa mâsib !nâ hâ. Nē mâsib !nâ-i ge ǀguis khami ī ǀkharaǀkharasi-i tsîna a ǀkhai mûmûsa hui-i a ǀkhai amaga. ǀNî ǂgari-aon hîa ǁhōs !nâ mariro-e ūhân ge barden ân !aroma ǀgâna nau !âgu Namibiab diga xu ra ǁamaǂgâxa-ū. ǀNî ǂgari-aon ge aitsama ǀawena ǂgā tsî ǀgâna si ra ū kaisen nē bardenna !hae huiba ǂhâba hâ amaga. ǀNî ǂgari-aon ge barden di mâ tama ǁōǂoadi xa !aromahe hâse ge ǀûsen tsî nē mâsiba !haras ǀguisa ra dī,” tib ge Kazongominjaba ge mî.

“ǁGam-i di !nubusib ge kaise a ǀgaisa nē !â!âb !nâ. ǂHanub ge nausa ge ǂgâxa tsî a ǀhawe ǀoro ǁgamamde dī-ūnus ǀkha. ǀGamsa xu !nonas ǁga hâ ǁgamamdi ge hâ ǂhanub nî khao!nâde, ǀnîdi ge a doro tamas ka io kaise ǂause ǁgam-e ra ǂgae amaga di ge ǀasade khaos īǁkhāsib tsîna ǂhanub ǀkhāba xu hâ,” tibge awemā-aoba noxopa ge mî. ǂOago ǁkhâb !nâs ge Kabinetsa ge a !khō!gâ tsâǀkhāsa ǀhōhâsigu nî 7 000 ǁhōdi !horoba nî !khō!oasa hîa Japanni di ǂhanuba xu huib ase ǀkhaehe hân tsî maiǁhōgu tsîna, ǂû orosib mâsiba oresa hōbas ase. Nē ǀgoraǂuis nē ǂûnhuib dis ge 1 ǂNūǁnâiseb 2018 disa xu nî tsoatsoa tsî 31 !Khanni 2019 kōse nî !khoe. 


Albertina Nakale
2018-11-13 10:22:41 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...