• May 29th, 2020
Login / Register

Naku ye oshigongoti… Armas Amukwiyu a gandja ombiliOMUTHIYA- Omukwatakanithi gwoSwapo mOshikoto Armas Amukwiyu okwa li a popi kutya onkalo yopolitika oya gundjila nawa moshitopolwa, nokwa li a kwashilipaleke Presidente Geingob kutya ongundu oya hangana kaaku na we. 

Ashike shika osha li sha thigi Geingob momalimbililo oshoka iilyo yimwe yongundu ya ti ndhoka dha popiwa kuAmukwiyu odhanakalindi. Tayi ti kutya ongundu inayi hangana nando. Shika osha li sha holoka poshigongi pokati kaGeingob naaleli yongundu mOshitopolwa pendiki lyeyambulepo lyomikunda pOkashana.
Moshipopiwa she, Amukwiyu okwa li a gandja ombili kuPresidente, ye ta gandja wo ombili kiilyo ayihe yongundu mbyoka ta ti okwa ninga nayi.

“Otandi gandja ombili kungoye presidente montaneho yaayehe komapuko gandje agehe. Onda tekulwa kungoye papolitika, onkene onda hala okugandja ombili manga ndi li megumbo naantu ayehe yu uvite ko, yo ye wete ko. Mwa kwatelwa naamboka ya kala nokulongitha edhina lyandje okuza momutumba omunene gwongudu gwomo2017 molwa omatompelo gawo yene. Mbyoka iinima yomonakuziwa. Ashike onkene tuu natango pe na oohandimwe mboka taya longitha edhina lyandje miilonga yawo inaayi uka,” Amukwiyu, ngoka a li gumwe gomwaamboka yali kombinga yaGeingob momahogololo gopaupresidente wongundu mo2014 ta ti ngaaka. Nonando iilyo yimwe yongundu oya nukile pomutenya sho Amukwiyu a ti ongudu oya hangana, Geingob okwa li a popi pawuwayela kutya okwa nyanyukilwa elelo lyoSwapo moshitopolwa, “Otandi pula we shike? Kamatyona (Amukwiyu) okwa gandja ombili yoshili,” Geingob ta ti ngaaka.

Amukwiyu ta koleke wo kutya oshitopolwa she osha thikama konima yaGeingob onga okandindate yongundu momahogololo gopaupresidente.


Obrien Simasiku
2019-07-24 11:08:49 10 months ago

Be the first to post a comment...