• May 31st, 2020
Login / Register

Namcol a konkola aailongi ye vule 900Aletta Shikololo

WINDHOEK – Aailongi ye vule 900 oya mono oonzapo dhuulongelwe miimpungu ya yooloka ohela okuza koshiputudhilo shoNamibia College of Open Learning (Namcol).

Namcol ngashiingeyi oha pititha nokugandja oonzapo kaalongwa oyendji mboka taya ende taya indjipala, momumvo 2003, sho ya gandja oonzapo oshikando shotango, aailongi oya li ashike 300 nomumvo gwa za ko oya li 776. Aalongwa oya pewa oonzapo miilongwa niimpungu mbi: Automotive Mechanics, Certificate in Education for Development, Certificate in Local Government Studies, Certificate in Community-based Work with Children and Youth, certification in Early childhood Development, Certificate in Business Entrepreneurship, Diploma in Youth Development, Diploma in Education for Development, Diploma in Education for Development noDiploma in Early Childhood and Pre-primary Education. Ta popi poshituthi shokuzala omaguwo oshi-18 ohela, omukuluntuwiliki gwaNamcol Heroldt Murangi okwa kumike aailongi mbaka yi ilongekidhile uuyuni wanakanena nomalunduluko gawo moka mu na iinima ngaashi omaukwatekenika nomashina omanene  ngoka taga lundulula iilonga muuyuni.

“Otu li methimbo lyomalunduluko gethimbo kehe. Otwa tseya iiningwanima monakuziwa mbyoka ya lundulula uuyuni. Ashike omalunduluko gangashiingeyi otaga zi kiinima ngaashi elunduluko lyonkalo yombepo, okwaa na omeya ga gwana, iikwankondo niikulya, omikithi dhomakomba muuyuni, omwaalu gwaantu tagu tana muuyuni, oluhepo osho wo okwaathikepamwe. Otwa pumbwa okutalulula ethimbo kehe omidhingoloko dhetu opo tu kale twa lungama tu endele pamwe nethimbo,” Murangi ta ti

Ta popi poshituthi osho tuu shoka, ominista yopakathimbo yElongo, Uunkulungu nOmithigululwakalo Martin Andjamba okwa ti Namcol ota dhana onkandangala okukwashilipaleka kutya aanyasha oya nkondopekwa nuunongo nontseyo ya hwepopaleke oonkalamwenyo dhawo yo ya ze moluhepo. Minista ta kwashilipaleke kutya uuministeli welongo otawu tsikile okugandja eyambidhidho kuNamcol ya nduluke po nokugandja oopolohalama ndhoka dha pumbiwa kaantu.
 


Staff Reporter
2019-08-23 08:21:18 9 months ago

Be the first to post a comment...