• July 3rd, 2020
Login / Register

Nantu ibata makete sakata kwa likolo


WINDOKO – Likolo mwanaha Namibia hali itukiseza kukwalula mwalituto za pata ka pata hala litopa zabutokwa za 11 ni 12, katengo kakayemela maticele ili kakazibahala ka Nantu kabulela kuli likolo kaufela liswanela kuba mwa makete sakata pili la 3 Mbuwana lisika fita kale. Haiba muuso inge upalelwa kutahisa makete awo, katengo nekazabisize kuli hakuna likolo zeka kwalulwa. 

“Kuswanela kuzibahala kuli katengo ka Nantu hakalwanisi kukwalulwa kwalikolo kono kitukelo yaluna kubona kuli limembala zaluna bafumana makete sakata. Kacwalo Nantu iyema famayemo ane abulelezwi Liluko la Tuto Lipapali ni Sizo, kuli hakuna sikolo sesi ka kwalulwa haiba lipilaelo zaluna halina kutatululwa,” nekubulezi muñoli yomuhulu wa katengo ka Nantu, Loide Shaanika.

Muuso nolemusize kuli likolo kaufela lika kwalulwa mwa likalulo, kukala ka litopa za 11 ni 12 mwa kalulo yapili la 3 Mbuwana ili babalibelezwi kuñola litatubo zanaha kwamafelo asilimo. Shaanika naize katengo nekabile ni mukopano nibazamaisi balikolo mokuna ni litopa za 11 ni 12 mwalikiliti kaufela, kuambola zabuitukiso hala kukwalula la 3 Mbuwana, hakutalimwa nakonyana pili lituto lisika kalisa kale. 
Naize Nantu nelemuhile kuli kubonisa kuli likolo halisika itukiseza bakeñisa tokwahalo yalisebeliso zamakete, hamoho cwalo nitokwahalo yamasheleñi akutatululisa butata bo. Hakutalimwa zeo, katengo kalaela kuli Liluko la Tuto Lipapali ni Sizo libone kuli likolo litalimile kuli kuba ni makete sakata pili la 3 Mbuwana lisika fita kale. 

Litaelo zeo lingelezi nitaba yakuli likolo mokushota maticele litalelezwe sina mone kuhatiselelizwe mwakalulo yapili yasilimo, mi likolo litusiwe molika kupa kaufela. Katengo hape kabata kuli palo yabanana mwalikolo ifukuzwe ili kuli baikine hule nyana. Nantu hape ibata kuli babeleki batatubiwe kusina kapelezo. 

Katengo hape kabata kuli likolo kaufela libe ni mezi akenile ni limbuzi. Kalaela hape kuli baituti kaufela bafiwe mamasiki amakete sina haili mulao wakuli mañi ni mañi uswanela kutina hali mwahala sicaba. “Likolo kaufela ni maino akwasikolo liswanela kukeniswa, mi maticele ni baituti baluna bano fiwa lituto zakuba ombaomba,” nekubulezi Shaanika.


Albertina Nakale
2020-06-01 09:14:56 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...