• October 29th, 2020
Login / Register

Natis a tula miilonga oonkambadhala dhokukandeka omukithi gwocoronaOmugandjimulombo mehangano lyi na sha netonatelo lyoondjila lyedhina Roads Authority (RA) Hileni Fillemon okwa hokolola kutya nonande iilonga noshowo omakwatho kaakwashigwana oga li ga kalekwa manga molwa ombuto ndjoka yedhina Covid-19, ngashingeyi oga Tameka.
Fillemon okwa hokolola kutya ehangano olya li lyi ipakidhila nokulanda omeya gwokwiiyoga koonyala ngoka haga dhipaga oombakiteli ngoka taga ka longithwa kaantu ayehe taya ka yakulwa koombelewa dhaNatis noshowo omanyala.

“Ngashingeyi iilonga oya tameka konima ashike yokathimbo okashona, ekaleko eshona olya li lya etithwa kehangano ndyoka tali tupe iinima mbyoka ya tumbulwa pombanda mokukeelela ombuto ndjoka,” osho Fillemon a hokolola ngaaka. Ashike mboka ya li ya ngundumana pombelewa onene yaNatis moVenduka ya pumbwa omakwatho nomayakulo ga yooloka ngoka ya li ya ninga oshilage,  Omaandaha oya hokolola kutya Natis oha kutha iilage yaa yeleka oshiwike ashihe.

Gumwe gwomaaniilonga ngoka a popi naKundana meholamo, okwa hokolola kutya aakwashigwana oya li ya ngundumana unene oshoka iilage oyi li mumwe omasiku gaali ga yooloka.

“Oshili omuntu kushi kutya oto tameke peni oshoka aantu oyendji unene tse opo ashike twa mono iilongitho yokwiigamena ngashingeyi,” osho omuniilonga gumwe a lombwele Kundana ngaaka. MOsoondaha ya zi ko sho kwa tseyithwa oshikonga shomukithi ngoka moshilongo komupresitende ngoka woo a li a hokolola kutya oosikola nadhi patwe, nomahala haga gongalwa naga shunithwe pevi, okwa li woo ehangano ndika nalyo lya tokola kutya aaniilonga yawo itaya longo Omandaaha sigo otapu monika ekwatho ndyoka tali gamene aaniilonga kombuto ndjoka omanga taya gwanitha po iilonga yawo. Ehangano ndyoka olya li lya popi kutya lyo olya tula uundjolowele waaniilonga yawo komwenyo noya hala okukala ye na aaniilonga ya gamenwa.

Fillemon okwa popi kutya ehangano olya ipyakidhila nokutuma iilongithogameno mbyoka mbala koombelewa dhawo ndhoka dhi li kondje yaVenduka opo aniilonga ayehe koonono ya kale ya gamenwa ngele tashi ya komukithi nguka gwekulu.

Ngashingeyi moNamibia omu na aantu yaali ye na omukithi ngoka, nonando ayehe oye li aakwashigwana Aaromania mboka ye ya moNamibia.


Loide Jason
2020-03-18 07:58:18 7 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...