• February 26th, 2020
Login / Register

Nujoma ta popile Olufuko


ONGWEDIVA – Omukokolipresidente nopatrona  yOlufuko Sam Nujoma okwa ekelehi omapopyo kutya  Olufuko otalu yonagula uuthemba wuunona. Shi ikwatelela kuNujoma, okuza petameko sho oshiindingili shika shOlufuko sho sha tamekele oomvula hetatu dha pita po kape na nando okanona ka kutha ombinga ee taka thindilwa mondjokana.

“Onda hala oku shi yeleka nawanawa kutya epititho ndika kalyi shi ondjokana ashike okupititha aantu okuza kuunona okuya kuukuluntu. Otu shi shi kutya uunona wetu uukadhona  mboka hawu kutha ombinga muka. Otu shi kutya oyo aaleli yetu yokomongula noye na okulongwa oshoka elongo olyo oshipatululo shuunongo.” Nujoma ta ti. 

Omukokoli okwa li ta popi puulalelo wowina mboka wa li wa longekidhwa mOutapi mehuliloshiwike onga omalongekidho golufuko ndoka talu ka kala ko mo21 Aguste sigo 1 Sepetemba nuumvo.. Sigo oompaka aakadhona 51 oya ishangitha nale ya kuthe ombinga nuumvo.

Ta dhenge omuthindo kutya Namibia oti uyutha kokatokolitho kIigwanahangano oka 44/25 hoka ta ka pula opo uuthemba waanona wu gamenwe,onkene kutya olufuko inalu simaneka uuthemba waanona odhanakalindi.

Nujoma ta gwedha po kutya okatendo 51 komekotampango lyaNamibia mekapiteli etitatu, ndyoka lyi na sha nuuthemba waantu oya kwashilipaleka kutya uuthemba waanona ngaashi wokulukwa, okumona omikanda dhuuthemba woshilongo nokukala metonatelo lyaakuluntu yawo opo ya gamwenwe okuningilwa omiyonena.
Nujoma ta ti olufuko ihalu pitika oondjokana dhuunona, ashike ohalu kumike aanona ya mane elongo lyawo.  Omukokoli ta ti mboka taya ka kutha ombinga molufuko osho wo aagundjuka ayehe naya longe nuudhiginini ngele tashi ya kelongo lyawo.

“Oondjokana otadhi ke ya uuna ya mana omalongo gawo. Olufuko olu lile po ashike oku ya longekidhila ya ninge aakwashigwana yokolela mboka ye shi omithigululwakalo dhawo,” ta ti ngaaka.
Ta gwedha po wo kutya omithigululwakalo nadhi simanekwe dho nadhi longwe aanyasha.

“Shika otashi vulu okulongwa miilongwa yosocial sciences osho wo melongo lyomalaka omavalelwamo onga oshitopolwa shomusindalongo moosikola moshilongo ashihe,” Nujoma ta ti.
Konyala N$600 000 odha li dha gongelwa puulalelo mbuka wowina.


Staff Reporter
2019-07-30 09:06:27 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...