• April 8th, 2020
Login / Register

Okwa tengenekwa omuloka muwa  neudo  


ONGWEDIVA – Nonande ku na oshikukuta sha hanya neenghono, ovanafaalama ova pewa eteelelo liwa eshi oshilongo kwa teelelwa shi mone omuloka muwa, wa teelelwa nokuli u tameke omwedi ou. 
Odula otai ke ya onga omana kovanafaalama ovo va kala va ngulutilwa koshikukuta shaashi neudo, vahapu vomuvo kava li nande va dula oku lima va palule eefamili davo.

New Era omwedi wa dja ko okwa lopota kutya Ovanamibia moshilongo ova kanifa eengobe adishe kumwe 30 000 molwa oshikukuta. 

Omuloka oo wa teelwa muwa owa tameka nale exuliloshivike la dja ko mOndangwa nOngwediva. 
Omunambelwewa koshikondo shokutengeneka onghalo yomhepo Simon Dirkse ota ti omuloka womuKotoba okwa teelelwa u kale peyeleko loupokati ile u dule po. Ondangwa oya teelelwa i mone omata odula mEtitatu. Omanga OWindhoek noRundu doo otashi dulika di lokwe mEtine.

Eenhele dihapu moshilongo ota ku hokololwa di na oilemo. Moule weemwedi nhatu di li komesho –fiyo omuDeseba, okwa tengenekwa kutya oshilongo otashi ka mona omuloka woupokati ile u dulife po. 
  Omanga muJanuali oshilongo otashi dulika shi ka mone omuloka woupokati, ile munini, kakele koshitukulwa shaZambezi oko tashi dulika ku ka monike omuloka woupokati ile u dulife po.

She likolelela koshikondo shetengeneko longhalo yomhepo, oshilongo oshi na eepelesenda 35 shi mone omuloka wopombada elela, eepelesenda 40 domuloka wopokati neepelesenda 35 domuloka wa nghundipala pefimbo loshikako shotete shodula osho sha kwatela mo eemwedi nhatu dopetameko lodula twa yuka.
Omanga oshitukulwa shaZambezi sho kwa teelelwa shi mone omuloka u li pombada youpokati shi na eepelesenda 35 shi mone omuloka wopombada elela, eepelesenda 40 domuloka wopokati neepelesenda 25 domuloka wa nghundipala


Nuusita Ashipala
2019-10-09 08:19:30 5 months ago

Be the first to post a comment...