• September 22nd, 2020
Login / Register

Ombuulaye ya-SA ya tilahi ooliitela omayovi dhoombiila


Ombuulaye yaSouth Africa, South African Breweries (SAB), ndjoka oyo kamana mokudhunga oshikaliha moshilongo shoka, oya li ya tilehi ooliitela 25 000 dhoombiila piilonga yawo moRossylyn moPretoria pethimbo lyepato lyoshilongo. Oyi na edhilaadhilo lyokutilahi ooliitela oomiliona 130 lyoombiila, oshoka kaye na mpoka taye dhi pungula paveta pomahala gawo gomapungulilo. Oompango dhepato lyoshilongo dhaSouth Africa ndhoka dha yaga kegonga nelalakano lyokukeelela etaandelo lyomukithi gwoCoronavirus odha indika okutumbna omalovu, naashika osha eta opo ombuulaye yi kale itaayi vulu okukutha oombiila dhawo ye dhi fale komahala gomapungulilo.

Ekeelelo lyomalovu nomakaya olya eta etopakauko pokati kiilyo yokabinete osho wo aakwashigwana. Ombuulaye tayi ti ngele einda ndika olya kalekwa po, nena aantu ye thike po2000 otaya ka kanitha iilonga yawo.


Staff Reporter
2020-05-11 09:20:55 4 months ago

Be the first to post a comment...