• November 26th, 2020
Login / Register

Omudimba wokaana wa lika keembwa 


TSUMEB-Opolifi mOshikoto otai konaakona oshiningwanima omo olutu lokaana la hangwa tali lika keembwa. 

Oshiningwanima eshi osha ningilwa pomukunda Oniihandi pOniipa opo ovanhu vamwe ve litwa eembwa damushiinda shavo tadi li olutu lokaana kokakadona oko kehe shivike po nande pomukunda. Oshiningwanima eshi osha ningwa mEtivali loshivike eshi. 

“Okaana oka hangwa moluxwa ka lika oilyo yomedimo. Omunhu umwe oo a li ta piti po vati oye a mona eembwa damushiinda tadi li sha, nomo ku konaakona okwa mona kutya otadi li omudimba wokaana. 
“Kape na naanaa ouyelele kutya oshike sha etifa efyo lokaana, nonande nee eembwa oda hangika tadi ka li,” osho omukonaakoni woimbuluma mOshikoto Chief Inspector Edna Nawa a ti. 

Opolifi fiyo ongaha oi li molukongo, tai kongo ina ya nakufya ou, oo fiyo onena ehe shivike. Omakonaakoni opolifi moshinima eshi ota twikile. 


Obrien Simasiku
2019-11-01 08:59:44 1 years ago

Be the first to post a comment...