• June 2nd, 2020
Login / Register

Omukulupe a monika omukithi gwoCongo Fever mOutapiONGWEDIVA – Omukulupe gwomimvo 74 okwa kwatelwa moombete moshipangelo shOutapi konima sho a monika omukithi gwoCrimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) mEtitano. Omukuluntu gwOshikondo shuuhaku moshitopolwa shaMusati Alfons Amoomo okwa ti shika osho oshiponga shotango shoCongo Fever moshitopolwa. Ta ti kuyele nuumvo okwa li taku fekelwa shimwe ashike hasho nani. Moshiponga shika shopaife, Amoomo okwa ti omuvu nguka okwa ikalekelwa e li metonatelo enene, nota ti po hwepo.

Omuvu nguka omukiintu okwa yambuka komukunda Oukwandongo moAngola, omukunda ngoka gwa palathana oongamba nOukwandongo moshikandjohogololo shOutapi. Shi ikwatelela komukuluntuwiliki muuministeli wuundjolowele nonkalonawa Ben Nangombe, omuvu okwa li a taambelwa nokupangwa mosaala yaavu ayehe moshipangelo mesiku lyotango lyaSeptemba.  Mesiku lyotango lyomwedhi, omuvu okwa li a kanitha oonkondo, e na oshimela, a kanitha ehalo lyokulya, uupyu wa shuna pevi ashike okwa kala wo e na ondjokonona yokunwa omalovu kwa pitilila. Okwa li a pangwa nokutumwa kegumbo.

Shi ikwatelela kuNangombe, omuvu nguka okwa li a galukila ishewe koshipangelo konima yomasiku gane noshikando shika okwa li ta koolola ombinzi, ta ehama pomatsakaneno gomasipa nokwa li ta zi omukota. Sho a konaakonwa nawa, ongupa oya li ya adhika kokwaako kwe kokolumoho.

“Okwa li a taambelwa moshipangelo nongupa okwa li e yi kuthwa, nomulandu go-CCHF ogwa li gwa tulwa miilonga,  onkene okwa li i ikalekelwa,” Nangombe ta ti ngaaka. Nangombe ta ti omuvu nguka okwa li wo a monika omukithi gwoBronchopneumonia noHaemotysis nokwa li ta zi omukota sigo esiku etiyali, ashike ogwa ka mwena po ashike mesiku etitatu.

Amoomo ta ti osipana yaakonaakoni yomikithi oya li ya falwa koshitopolwa yi gandje eyambidhidho. Ta ti wo aantu ye li 35 mwa kwatelwa aapangi naapambele mboka ya li mekwatatano nomuvu nguka oye li taya talwa nawa.
Okwa tumwa wo aanambelewa komukunda hoka ya ka gandje elongo lyuundjolowele.
 


Nuusita Ashipala
2019-09-17 07:36:46 8 months ago

Be the first to post a comment...