• July 14th, 2020
Login / Register

Omuthigulwakalo nagu simanekwe – LeoVictoria Kaapanda

ONGWEDIVA -Omunangeshefa gwiikwamuthigululwakalo Anelly Ruusa Leo gwomivo 59 a yambukile momukunda Onelao mOndonga okwa ti omuthigululwakalo ogwo omulilo gwoshilongo.

Ta ti omuthigululwakalo oshinima sha simana kOmunamibia kehe, tagu dhana onkandangala onene momulandu gwombepo yedhiminathanepo molwaashoka momuthigululwakalo omo moka Aanamibia taye ya pamwe nokutseyathana, taya igililathana noku ulikilathana kehe gumwe ongushu yomuthigululwakalo gwe.
“Ndhika onde dhi popi oshoka ondi wete oshilongo shetu tashi tekauka po esiku nesiku, tse Aanamibia ohatu kwatwa ko nokufuuka kwaambi yokondje yoshilongo shetu, tse tatu ekelehi omuthigululwakalo gwetu, sho shoka tu li monkalo  ombwiinayi yi li ngeyi nena,”Leo ta ti ngaaka.

Ta popi ta ti Aanamibia ngeno okwa li haya simaneke nokukaleka po omuthigilwakalo gwawo ngeno oyo aayamba ya hugunina. 

Oshoka kehe shimwe konyala ohashi vulu oku etwa po okupitila momuthigululwakalo, itaapu ka landwa yimwe yokondje yoshilongo

“Namibia omuyamba pamithigululwakalo, e na omaudhano gi ili nogi ili, iihongomwa yi ili noyi ili, omusika, omaimbilo, iikulya, omagumbo nomizalo ndhoka hadhi zalwa pamithigululwakalo dhi ili nodhi ili dhaNamibia.”
Ta fatulile Kundana ta ti pethimbo lyuukoloni, aakalonyeki  oya li inaya hala
omithigululwakalo noya kambadhala ngaashi taya vulika, oku dhi teya po.

Taya shololitha aakwashigwana okulongitha omithigululwakalo noku ya lombwela kutya aniwa iinima yaapaagani, kayi shi yopakriste.

Ta hokolola  tat i, okuza nee mpoka sho uukoloni wa hulu po, oshigwana osha kala shi na  ompumbwe onene yomithigululwakalo gwawo, na onawa nee sho pethimbo ndika ngeno, oshigwana shi ye ishewe kumwe, shi unganeke omithigululwakalo dhi kalekwe po  ishewe dha kola ngashi dha li nale.
“Natu kondjeleni omithigululwakalo dhoshilongo noshigwana opo ku andjakanekwe nawa iitalenti nomagano ogendji gopamuthigululwakalo ngoka ge li mAanamibia, ya ete po oongeshefa dhopamuthigululwakalo, dha ili no dhi ili.


Staff Reporter
2019-10-09 08:20:41 9 months ago

Be the first to post a comment...