• October 20th, 2020
Login / Register

Onkalohokololo ya-ELCIN ya gandjwaOmbiisofi gwOngeleki onkwaEvangeli paLutheran muNamibia (ELCIN Shekutaamba VV Nambala) okwa ti nando edhilaadhilo lyokulongitha oshiketha shimwe mOngeleki sho shi kale hashi zi oondjambi dhaaniilonga olya kutha ethimbo ele okutulwa miilonga, oshigongingeleki nElelongeleki onkene ngaa ya tala kutya, shino  osho ompito nedhilaadhilo ewanawa lyaa shi okuhunuthwa. Ta ti shika otashi vulu okukwatha omagongalo, unene ngoka omashona, opo nago ga mone aayakuli taa monenwa omauwanawa ga fa gaayehe.
Ndhika Nambala okwe dhi popi pethimbo a li ta gandja onkalohohololo yengerki mEtiyali lyoshiwike shika kOniipa. 
Ta ti Ontokolwa yElongeleki onti-73.3.2/2015 oya tokola ethaneko lyOshiketha shimwe lyi tulwe miilonga.

Okwa ti ewilikongundu lyiiniwe mewiliko lyoshikondo shiiniwe noonzo dhopantu mOngeleki, oya pewa oshinakugwanithwa kElelongeleki (2014; 73/2015), opo ya tulithe mbala miilonga edhilaadhilo ndika. “Eegululo netseyitho lyomainyengo gOshiketha shimwe shoondjambi mOngeleki olya ningilwe ihe montaneho yaayehe mOngwediva mesiku eti-24 lyaNovomba 2018. Okuza mpoka Oshiketha shika osha tamekwa okugongelelwa iimaliwa yokutunga po etameko lyasho,” osho a hokolola ngaaka.
Pashitokolitho 164.4, 5 shOmauthompango gaELCIN, Omuwilikimbiisofi oku na okugandja ehokololo lyokomumvo lyiilonga ye nomainyengo gOngeleki. 

MuFebuluali 2020 Elelongeleki olya thikithilwa nale ehokololo lyokomumvo lyiilonga yOmuwilikimbiisofi yomumvo 2019.
Okwa hokolola kutya ngashiingeyi ELCIN oku na aanashilonga haya futwa naamboka aayiiyambi taa yakula Ongeleki miilongayakulo yayo. 
“Payalulo lyomumvo 2018, ELCIN oku na aambiisofi yaali naasitagongalo ye li miilonga 185. Aasita aalumentu 127 naasita aakiintu 58 (31.4%).Aadiakoni oye li 42. Aadiakoni aalumentu 15 naadiakoni aakiintu 27. Aasita naadiakoni, ohaya tumwa komahala giilonga pamagano gawo. Ihe ihaa indile ya ye hoka yo yene oyo ya hala ko. Naangoka itaa zimine okutumwa, otashi ti okwa dhina ompango yOngeleki,” osho a ti ngaaka.

 Nambala okwa li a tsikile ko kutya aayakuli yalwe haya futwa ngaashi oohamushanga miinyangagongalo naadhiginini yiiniwe momagongalo oye li 186, aaopaleki nayalwe oye li 164. 
“Otu na wo aanashilonga yalwe oyendji haya futwa taya longo komahalatumo (metumo), moosikola, momadhikwahala, moombelewa nomooprojeka dhOngeleki. Omwaalu gwaanashilonga mboka taya longo pakwiiyamba ogu li 5 422,” osho omumbiisofi a hokolola ngaaka. 
Omwaalu gwiilyo yaELCIN ogwa indjipala okuza po 831 288 (2017) nokuya po 853 522 (2018). 
Egongalo Oshaango olyo egongalo lyi na aakwanegongalo oyendji lyi vule omagongalo agehe.

Olyi na aakwanegongalo ye li 15 177. Egongalo Rosh Pinah olyo egongalo eshona lela komagongalo agehe sho li na owala iilyo 6.
Aakwanegongalo 2 141 528 oya gongala pOohapu dhaKalunga momalongelokalunga momumvo 2018. Okuyelekanitha naamboka ya gongalele momimvo dha piti: 2 436 806 (2017) osho wo 2 463 838 (2016), omwaalu ogwa shuna kashona pevi (12.1%).  Okwa ti kutya nando tapu holoka ekuluko mokugongala momalongelokalunga,  onkene ngaa oshi shi okupandulilwa Kalunga. Etompelo limwe lyekuluko ndika otashi vulika lya zi mpoka sho omagongalo 12 ga ndopa okuthikitha omayalulo gago gokomumvo. Otashi vulika wo omagongalo gamwe inaaga dhiginina nawa okuyalula mboka ya holoka komalongelokalunga.

Aakwanegongalo oyendji oya yakulwa kUulalelo Uuyapuki. Oosikola dhOsoondaha, ootundimbiimbeli, omashasho, omahungomwenyo, omakoleko, iigongi yaagundjuka, iigongi yaalumentu noyaakiintu, iigongi niituthi yilwe yopakriste ayihe mbika oya ningwa. Otatu shi pandulile Kalunga.

Nonando pwa tseyithwa omahengathano (omatopoko) goondjokana ge li 192 muule womimvo mbali dha zi ko  (90 / 2018 no102 / 2019), oondjokana oompe odho ngaa odhindji.
Momumvo 2018 amuke omwa hokana oondjokana dhi li 3 916 odha li dha dhikwa muELCIN okuyelekanitha noohango 1 664 dhomumvo 2017.

Omwaalu gwaasi momumvo nguka (2018) otatu pandula Kalunga, ogwa shuna pevi 1.3%, okuza po 3 984 (2017) nogwe ya po 3 932. 
Sigo opehulilo lyomumvo 2019, aakwanegongalo yi ishangitha oye li
16 000 noya eta mo omwaalu gu thike N$ 2 000 000. 

Payalulo ndika, otashi ti kutya, ngele ando aakwanegongalo ye li 200 000 yomomwaalu gwiilyo yaELCIN 854 000 oyi inyolitha, nena otatu vulu okugongela methimbo efupi omwaalu gwoo N$ 25 000 000.
Iilonga yOshiketha shimwe oyi li metifa. Onkene aakwanegongalo ayehe otaa kumagidhwa nokutsuwa omukumo, opo yi inyolithe, sho oshiketha shika shi mone iiyemo, opo shi vule okutameka okufuta oondjambi dhaanashilongangeleki meni lyethimbo efupi.
Onkene osha simana noonkondo kiilyo yaELCIN amuhe, tu yeluthiipo eigidho ndika muukumwe: Hola mukweni ngaashi wi ihole mwene, 18 opo aantu yaKalunga ayehe ya monenwe eyakulo.
 


Loide Jason
2020-07-02 09:30:19 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...