• October 29th, 2020
Login / Register

Ooministeli dha shonopekwa …aagandjimayele koongoloneya inaya pumbiwa weOmutse gwoshilongo presidente Hage Geingob osho a gwanitha po iitya ye mbyoka a li a popi konima yomahogololo kutya ota ka shonopaleka ooministeli , noshowo okabinete kepangelo.
Geingob okwa tseyitha mOmaandaha omutenya kutya ngashingeyi moshilongo otamu ka kala ashike ooministeli dhi li 19, okuza kooministeli dhi li 26 ndhoka a li a ulike pethimbo opo a ningi omupresidente gwoshilongo momumvo 2015 muMaalitsa.

Ngashingeyi dhimwe dhomooministeli ndhoka dha tulwa kumwe oodhoka ngaashi Uuministeli wetanga lyegameno wa tulwa mumwe nuumisteli woonakulwa aakulu, Uuministeli womidhingoloko nomalweendotalelopo owa gwedhwa oshikondo shomakuti, uuministeli wuukakwashikekookantu nonkalonawa owa tulwa mumwe nuuministeli wokukandulapo oluhepo  noshowo Uuministeli wiipindi nomalanditho wa gwedhwa oshikondo shomangeshefelo omashona kohi yoshikondo, Uuministeli wiinima yomomagumbo nawo owa tulwa mumwe nuumisteli wegameno ano opolisi.

Geingob okwa hokolola kutya ooministeli oonkwawo 14 itadhi vulu oku lundululwa oshoka odho omutimamanya gwoshigwana ngaashi uuministeli wuundjolowele, uuministeli welongo noshowo uuministeli wiilonga niiyenditho, okutotha mo ashike dhimwe ndhoka inadhi lundululwa.
Ashike presidente okwa hokolola kutya kakele komalunduluko ngoka ga popiwa pombanda oshigwana oshi li woo sha tegelela omalunduko ogendji ngaashi omupilima gwoshilongo, omupevipilima, omupevipresitende noshowo aapevi minista ngoka taga ka tseyithwa muule wethimbo efupi.
“Ooposa dhi li ndatu, omupevipresitende, omupilima gwoshilongo noshowo omupevipilima gwoshilongo otandi ka tseyitha mbala omanga Olyomakaya inaga thika,” osho Geingob a hokolola ngaaka.
Okwa tsikile ko kutya yalwe otaya ka tseyithwa konima sho a ganithwa okutameka oshikako she oshitiyali shuupresitende mOlyomakaya.

Geingob okwa tsikile ko kutya gamwe woo gomomalunduluko ngoka ga tegelelwa ongaashi aagandjimayele koongoloneya yiitopolwa  14 moshilongo itaya ka pumbiwa wee.
Geingob okwa ti kutya ngashingeyi otapu ka kala minista mombelewa ya presidente ngoka oye ta ka kala mekwatathano  noongoloneya ye oye woo ta ka ulika oongoloneya ayehe koonono noshowo omuwiliki omukuluntu mepangelo (Executive Director) ngoka ta ka kala wo e li momakwatathano noongoloneya.

Omupresitende okwa tsikile ko woo ta ti kutya oohauto adhihe dhoombaki ndhoka dhi li koominista otadhi ka kuthwa ko e taya kala ashike ye na oohauto oonshona, ano uutuukala.
“Ngele oominista odha pumbwa okulongitha oohauto oonene nena otaya yi mongalashe e taya kutha mo oohauto ndhoka, e taye ke dhi longitha konima sho ya mana taye dhi shuna mo,” osho Geingob a hokolola ngaaka.

Okwa ti kutya ayihe mbyoka oya ningwa opo epangelo lyi hwepopaleke eliko lyoshilongo mokuteta mo ayihe mbyoka kaayi na oshilonga unene tayi longitha eliko lyoshilongo. Ashike shoka tashi nyuwitha omakutsi mwaashika ooshoka mboka taya longo kooministeli ndhoka dha tulwa mumwe ashike otaya longo iilonga ya faathana gumwe gwomuyo otashi vulika ta ka kanitha iilonga oshoka epangelo itali vulu okufuta aantu yaali mboka taya longo iilonga ya faathana.


Loide Jason
2020-03-17 08:39:53 7 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...