• September 23rd, 2020
Login / Register

Oondjambi dhaniilonga inadhi gumwa pethimbo lyoCovid-19 - Epangelo


Sha landula etokolotseyithogano ndyoka lya ningwa komupresidente gwoshilongo omundohotola Hage Geingob oshiwike sha zi ko kutya ombuto yoCovid-19 ndjoka hayi etithwa komukithi gwedhina Coronavirus kutya oshiponga shomeendelolo, Uuministeli wIilonga, Egandjo lyiilonga noshowo Iipindi owa  ulike omunwe aagandji yiilonga yaa gume nando oondjambi dhaaniilonga pethimbo ndika lyoshikumungu shika mboka taya ka longela komagumbo.

 Omukwatakanithi omukuluntu muuministeli mboka Bro-Mathew Shinguadja momukanda ngoka gwa tuminwa kaatoolinkunda okwa ti kutya oongundu dha yama kuuministeli mbuka odha li dha kala omutumba opo dhi kundathane onkalonawa yaaniilonga noshowo oondjambi dhawo pethimbo lyoshikumungu shika.

“Tse otwa kundana nolukeno kutya aagandji yiilonga ngashiingeyi oya tameka okukutha mo aantu miilonga molwoshiponga shika.  Onkene tse otwa tsa kumwe kutya hamuntu ta kanitha iilonga ye nande pethimbo ndika. Okwa ti opu na woo yamwe taya thiminike aaniilonga ya tule mo omafudho itaya futwa nenge taya thiminikwa ya ekelemo iifanduke, ano ya thige po iilonga,” osho a totha mo shoka.

Ashike okwa hokolola kutya otaya indile noonkondo kaagandji yiilonga ya longithe omikalo dhimwe oohwepo ndhoka tadhi kwathele opo ya kale naaniilonga yawo pethimbo lyoshikumungu shika oshidhigu.
 Okwa hokolola kutya aagandji yiilonga mboka ya tuma aaniilonga yawo momafudho onga omukalo gwokwiikeelela okukwatwa kombuto, naye ya ithane ya galukile kiilonga ngele onkalo ya hwepopala.
“Onkene otatu indile aagandji yiilonga ya kale ya sa oshimpwiyu kutya aantu yawo oya futwa oondjambi dhawo dha gwana po inadhi gumwa nande  unene dhaMaalitsa naApilili. Na ngele onkalo inayi hwepopola, malongekidho ga gwedha po otaga ka ningwa konima yomasiku ngoka ga gandjwa,” osho a hokolola ngaaka nomuthindo.

Okwa ti kutya okuthindila aantu momafudho inaga futwa osha puka, kasha li mondjila na itashi tambulwa ko kepangelo nande nande.
Onkene okwa ti kutya uuministeli ngashiingeyi otuwu indile aagandji yiilonga mboka ye na aaniilonga taya longo ya kale ya sa oshimpwiyu kutya aaniilonga yawo oya gamenwa.


Loide Jason
2020-03-27 10:10:48 5 months ago

Be the first to post a comment...