• September 27th, 2020
Login / Register

Oongeleka otadhi ka hitwa kohi yetonatelo lyokukondjitha Covid-19


Opo kukondjithwe omukithi gwoCovid 19, epangelo lyaNamibia olya yululula wo omilandu dhegongalo lyoongeleka okupitila mokakomitiye taka ithanwa National Church Task Force Covid-19. 

Moonkundathana noshikundaneki shoNew Era, omukuluntuwiliki gwokakomitiye haka Pastoli Dolly Nengushe okwa ti omilandu odha tulwa po melongelokumwe nuuwanwa noongeleka oompe dho ‘charismatic nopentacostal’ moNamibia. Sho a pulwa kutya otaya ka kondolola ngiini oongeleka ndhoka dhiifundja, okwa ti kutya yo ohaya kalele po ashike iilyo mbyoka ya taambwa ko koompangioo dhaNamibia.

“Otatu ka vula okushiika nokutala nkene oongeleka dha yooloka tadhi ka iyutha koompango. Itatu popi oongeleka dhoonda enda po. Oveta otayi ka longa naandhoka, kayi shi iilonga yetu. Itatu ka yambidhidha oongeleka inaadhi shangithwa, oshoka otashi vulu oku ka eta uupyakadhi ngele tashi ya kokukaleka po oompango kukeelelwe Covid-19. Aantu ohaya gwile momake omawinayi. Kandi li ompinge noongeleka, ashike oongeleka ndhoka tu na ekwatatahno nandho oondhoka dha shangithwa paveta,” Nengushe ta ti ngaaka. Metine lya za ko, president Geingob okwa li a popi kutya molweetho oluititatu, egongalo lyaantu inali pitilila aantu 50, nokwa ti okwa hala oku mona aaleli yoongeleka osho wo aaitaali taya kwatha mokutaandaleka etumwalaka nohapu yomukumo kwaamboka ya gumwa komukithi nguoka. Omeya, oothewa dhoku iyoga koonyala osho wo eishangitho lyomadhina gaantu mboka taya ka hita oongeleka oyo yimwe yomilandu dha tulwa po, okwa tegelelwa wo aantu ayehe ya kale ya talika uupyu, osho wo okuzala uusiikilamulungu uuna aantu taya hiti oongelekeka.

Oongeleka otadhi ka opalekwa manga inaamu yiwa, osho wo sho tamu ziwa, omanga uundjugo kwa tegelelwa wu kale wu na omeya noothewa ethimbo kehe. Iipundi otayi ka kala yi ili kokule noometa 1-2, omapulakata otaga ka tulwa moongeleka nomuund=jugo gen a uuyelele kombinga nkene aantu ye na oku ihumbata.

Nengushe okwa li a pula aakalekipo yooveta nelandulathano ya longele kumwe noongeleka. “Aantu yamwe oya kanitha iilonga yawo. Otatu kondjitha omutondi gumwe nongeleka oyi lile pom okugandja eyambidhidho lyopamadhilaadhilo. Iinima oyindjin oya ningwa mepato lyoshilongo ngaashi oondjokana tadhi tengaatenga, nangashiingeyi sho tatu ya pamwe, natu kwatheleni ooyakwetu mboka ye li monkalo ombwiinayi,” osho pastoli a ti ngaaka.
Elongelokakalunga ngele ele olya uthilwa ashike oowili mbali. Okulya oshililo otaku ka pitikwa pwa tulwa oonkatu dha kola ngaashi okuzala omanyala kiikaha kwaamboka taya gandja, noosikola dhoosoondahaha itadhi ka pitikwa nande.


Albertina Nakale
2020-06-03 09:10:34 3 months ago

Be the first to post a comment...