• February 19th, 2020
Login / Register

Opuwo ya sindana po ethigathano lyoondjimbo


ONGWEDIVA-Ongudulwiimbo yaagundjuka yokOpuwo ehuliloshiwike lya zi ko oya thigi oyendji taya izizima yo yamwe tayiipopile sho ya nyanyudha ooihontali naakuthimbinga ooyakwao methigathano lyoHym and Choir Competition ndjoka lya li mOngwediva.

Nonando oyendji ya sindana omapapa, aagundjuka mbaka oya li taya monika yiikalekelwa sho ya tokola oku ya kostage ya zala omizalo dhawo dhopamithigululwakalo noku imba onga egulu tali ya pevi. Molwa oondjimbo dhawi dha zoonoka, aagundjuka mbaka oya yangata po okapandi koN$10 000, yeka pewa onga ongundu yaagundjuka dhingi methigathano ndika. 

Mbaka oya landulwa kongundulwiimbo onkwao yaangundjuka yedhina United Voice Youth Choir ndjoka ya yambukile kOkakarara. 

Okanona kokakadhona Natalia Emvula koo oka thiga oyendji ya thikama yo ya tiligana oombinzi pomake kokupandula ko ka imbi oko akake, noku ya ulukila okawi kako kafa komuyengeli. Emvula okwa yi nokashako k eke na ocheke yoN$2000 oshoka okwe ya oye omukiintu dhingi maakiintu naakadhona mboka ya imbi oyo ayeke. 

Aasindani ooyakwao oya kwatela mo Oshakati Christian Choir, Eben Ezer, Lukas Shigwedha, Elifas Samuel nooyakwao yalwe mboka ya kutha ombinga koohandimwe nenge onga ongudu.
Ethigathano ndika lye ya po onga edhilaadilo nolya kwatelwa komeho kuNdali Nenkavu na efolo lye Paulina van Ndali olyali lya eta omwenyo mondoolopa yaNgwediva, ehuliloshiwike lyazi ko, sho lya nana aantu oyendji ya za kiitukulwa ikwao moshilongo.

Sho a popitha engathithi ndjoka lya li lya gongala, Nenkavu okwa ti, elalakano lyethigathano olyo oku gongaleka oongundulwiimbo, aayimbi, naaholi yoondjimbo dhopambepo. Ta ti edhiladhilo ndika olya kala tali kwelengendja momadhilongo ge ethimbo nuule naashika oshe mu fala poonto dhookuume ke, mboka yatsu omitse kumwe, sigo ya eta po oHymns Awards and Choir Competition. 

Gavena gwaShana Elia Irimari ngoka oye ali omupopi gwesiku koshiindingili hoka okwa pandula yaandja Nenkavu sho ye ya po nedhiladilo lya zoona ndjoka tali vulu oku gwedha kekoko lyeliko, neetepo lyiilonga.

“Oondjimbo odhi na woo oonkondo oku lundulula omadhilongo gaantu opo ya tameke okudhiladhila iinima iiwanawa mbyoka yili muuwanawa woshigwana. Omolwaashoka nda nyanyukwa noonkondo okumona kutya ethigathano ndika olya tala woo koshikumungu shomahepekathano gomomagumbo, nelongitho nayi lyiikolitha niingangamithi moshigwana shetu,” Irimari ta ti.
Gavena okwa pandula wo aakuthimbinga methigathano naamboka ya yi moondjato oku kwatela aaunganeki, ta ti shoka ya ningi osha simana noshi na ongushu. 


Staff Reporter
2019-05-03 13:36:41 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...