• July 14th, 2020
Login / Register

Oradio yaNamcol ya thikitha omakuthikuthi gayo monooli


Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA - Oshiputudhilo tashi ithanwa Namcol notashi gandja omalongo ga yooloka kaalongwa oshowo kaakwashigwana moNamibia alihe, osha patulula omakukuthi gokutuma omawi mombepo mEtitatu mOngwediva.

Oradio ndjoka tayi uvikil  pomakuthikuthi 102.7 monooli, otayi uvika sigo uule 40km koombinga adhihe okuza mOngediva , uumbangalantu, uuzilo, uumbugantu oshowo uuninginino.

Elalakano lyo ku andjaneka omakuthithi sigo okonooli okuthikitha elongo kukehe gumwe, opo aanona yosikola yaa mone we uudhigu ngele tashi ya kiilongwa yimwepo mbyoka tayi kala hayi fatululwa okupitila moradio ndjika.

Omuwiliki omukuluntu Heroldt Murangi okwa li a lombwele oshigwana ta ti oradio oyi lile po oshigwana ashihe. Nohayi vulu wo oku uvika komalungula moshilngo ashihe.

“Oradio ndjika okwa li ya totwapo kuuministeli welongo okugandja omalongo kombinga yiilongwa yosikola momuvo 2012, mboka wa li wa gandja oshisho koshiputudhilo shika shi yi kwatele komeho,” Murangi  ta ti ngaaka.

Ta gwedha po  ta ti  oradio ndjika oyi na ostudio ndjoka hayi kwata iinyangwadhalwa ya yooloka. Oyi na wo ooprograma dha yooloka dhi na sha nelongo oshowo iinyangadhalwa oyindji yi li kooradio oonkwawo.
Murangi ta ti aanangeshefa oshowo kehe ngoka a hala okuninga omatseyitho gopayipindi nayo ompito oya eguluka.

Ostudio oyi li ashike koWindhoek ashike otayi uvika ngashiingeyi miitopolwa oyindji yaNamibia.
Omakuthikuthi ngaka gomonooli hapo ashike ga hulila mpoka, ashike ngele oshiputudhilo sha mono oshimaliwa sha gwana natango otaya engenithako omakuthikuthi ga tandelele onooli ayihe.


Staff Reporter
2019-08-09 09:32:51 11 months ago

Be the first to post a comment...