• October 25th, 2020
Login / Register

Ovalilafya voipupulu va kwatwa po moKenya


Opolifi moKenya oya kwata po ovanhu vane ovo vali tava popi oipupulu kutya otava twala omudimba veke u fudike ashike naimboli ova li ashike va hala oku enda pefimbo lepato. 
Ava ova hangika va dja mo moshilando pangelo Nairobi, noku shinga eekilometa 370 oku ya kouninginino woshilandopangelo Nairobi noshikefa shihe na olutu omanga inaa va fikamekwa kopolifi. 
Ongudu ei yovalilafya voipupulu oye shi pondola okupita pomainda opolifi a yooloka, omanga ina va kaya peinda lopo Homa Bay County opo pa ka patululwa oshikefa noku monika kutya otava longo oilonga youngangala, Minista wouhaku Mutahi Kagwe ta ti. Omushingi woshituwa osho okwa konaakonwa kokwa monika kutya oku na oCovid-19. Ovatwaalewa vaye paife ove li kalekelwa. Minista ta ti ovanambelewa ove li tula mo mokukonaakoka oikengelela ihapu tai longifwa kovanhu ovo va hala ou ya pondje yepato, nopolifi pomainda omeendjila otai pula okanhaku.
Africa lokoushilo alishe kumwe oli na ovanh 262 va monika Covid-19, nomuvalu oo owa kwatela mo omafyo eli 12. 
– BBC


Staff Reporter
2020-04-20 12:48:14 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...