• August 6th, 2020
Login / Register

Pastoli gwaElcin a kwata po molwa ekwato koonkondo


Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA - Oshipotha shekwato koonkondo osha li sha patululwa kopolisi kOngha moshitopolwa shaHangwena, anuwa sho Pastoli gwongeleka yaElcin ta fekelwa a ya momilalo nokanona kosikola komimvo 16 uule wethimbo. 

Omupoliko nomugandjimulombo nomawuyelele gwopolisi mOshitopolwa  shaHangwena Abner  Itumba okwa ti oshiningwanima shoka osha li sha lopotwa momasiku 17 Sepetemba nuumvo, nonande aniwa Pastoli okwa kala tayi miihulo nokanona kosikola okuza muJanuali gwomumvo nguka. Okwa li wo anuwa e ka pe oopela dhokungambeka oluvalo opo a keelela kaaka ninge epunda.

Otaku hokololwa kutya Pastoli ngoka edhina lye li shiwike kuKundana a kala ha ithana okanona hoka ke li mongundu ontihetatu, ngele taka yi kosikola nenge ta ka zi kosikola megumbo moka ha zi lyongeleka noku ka shuna kosikola uuna a mana okuya nako miihulo.

Omusita nguka anuwa okwa kala ha yi nokanona hoka miihulo iikando oyindji megumbo lyongeleka, nokwa li wo e ka landele ongodhi yopeke opo kaa ka popye sha. 

Pahokololo lyopolisi pastoli ngoka ina mangwa po natango aniwa oshoka kakwa li pe na iiyenditho oku ninga omapekaapeko gomeendelelo.

Uuyelele owundji inawu gandjwa natango, ashike omakonakono gopolisi oge li metifa.


Staff Reporter
2019-09-24 08:01:01 10 months ago

1 Comments

  1. User
    Tuyoleni Kapiye

    Ethimbo limwe aantu oha tu kala ta tu gandja owala uusama kombinga yimwe. Okanona hono okanona katya ngiini ngawo ihaka tila aakuluntu. Nkene keli ihaka tila pastor. Kakena tu ondhino ombwinayi. Aavali te ku leni uunona.