• October 29th, 2020
Login / Register

Presidente a ulika einekelo lye maalelikuluntu yepangelo aakuluMoshiithanene shiikundaneki shoka sha li sha tegelelwa ohela kAanamibia oyendji, Omupresidente Hage Geingob okwa li a ulikulula iilyo ye iikuluntu yokabinete.

Oshiningwanima shoka sha ningilwa megumbo enene lyepangelo mOvenduka, Geingob  Okwa li a ulike Nangolo Mbumba onga Omupevipresidente, Saara Kuugongelwa-Amadhila onga Omuprima gwoshilongo naNetumbo Nandi-Ndaitwah onga Omupevipilimaminista.

 Mbaka ayehe oya shuna poondondo dhawo ndhoka ya kala nale noya tegelelwa ya ka ganithilwe miilonga momasiku 21 Maalitsa 2020, sho Geingob naye wo ta ka ganithilwa miilonga yoshikako she oshitiyali onga omupresidente omutitatu gwaNamibia. 

Geingob, ngoka a shuna koshipundi konima sho a sindana omahogololo gaNovemba gopaupreisdente, okwa li a fatulula kutya  aaleli mbaka yatatu yoponkatu yopombanda otaye ke mu kwathela mokulonga iinakugwanithwa ye sho ta ka tameka oshikako oshitiyali shoka tashi ka ya miilonga momasiku 21 gaMaalitsa. 

Omutse gwoshilongo ogwa gwedha po kondandalunde kutya iilonga yomupevipresidente ota ka wilika wo oshikondo shoka shi na sha nuuthikepamwe wopaukwashikekookantu, ekandulepo lyoluhepo osho wo onkalonawa yoshigwana opo ku kondjithwe oluhepo.

“Elalakano lyandje lyokushunitha aaleli mboka  miilonga oondyoka kutya aaleli mbaka kaye na nande osha tashi limbilike ngele okuya lundulula poompito dhawo dhiilonga ndhoka ye li ngashiingeyi. Onkene otaya tsikile nokulela ngaashi naanaa ya kala taya lele,” osho Geingob a hokolola ngaaka sho a yambidhidha etokolo lye ndyoka. Geingob okwa tsikileko kutya okuhogolola aaleli yoKabinette kasha shi oshipu nangashingeyi oha lala ina kotha sho ta hogolola aaleli mboka naashoka otashi hulu mbala konima sho ta ka ulika omusholondondo gwe aguhe ngoka tagu ka kalela po oKabinette.

“Shika oshi li oshinakugwanithwa oshidhigu noonkondo nonda ninga oonkambadhala nokupula yamwe yomomaakwashigwana mboka ya longwa unene ooProfesa ashike aantu yamwe inaya hala okulela. Omanga yamwe mboka ye na ehalo mpoka taya longo ngashiingeyi ohaya futwa oshimaliwa oshindji shoka epangelo itali vulu okufuta,” osho a hokolola ngaaka.

Ashike omutse gwoshilongo ogwa ekelehi omapyopyo kutya iha kwatele mo aagundjuka momauliko ge gaaleli ta ti kutya ye okwa longa naagundjuka ya yooloka mboka a longa okulela nale omanga a li ominista yiipindi nopetameko llela sho a li omuprima gwoshilongo.
“Oshike nduno tashi imbi ngame ndi ulike aagundjuka ngashiingeyi, ngele onda longa nayo nale? Kegumbo lyepangelo huka oku na aagundjuka oyendji noonkondo taya longo poompito dhiilonga dha yooloka nde ya eta ko ihe kanda li nayo mekondjelomanguluko,” osho a hokolola ngaaka sho a ekelehi omapyopyo ngoka.


Loide Jason
2020-03-19 07:57:25 7 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...