• March 28th, 2020
Login / Register

Schlettwein a matula yomokaanda kayeMinista wemona Calle Schlettwein okwa tukula emona olo li li mokaanda komudo 2019/2020 ngaha
■ Ehongo lopetameko eebiliona N$13.8, neebiliona N$ 41.4. 
■ Ehongo lopombada nomaungopa eebiliona N$3.1, neebiliona N$9.4. Eemiliona N$911.9 domaado ota di i koUNAM, eemiliona N$500 okoNUST omanga obiliona N$1.1 billion otai i koNSFAF  neebiliona N$3.4 moule weedula doshikakomudo doshimaliwa di li nhatu.
■ Ouministeli wouhaku owa pewa eebilionaN$6.9 hano eepelesenda 2.3 shi dulife podula ya dja ko. 
■ Ouministeli wokukandula po oluhepo nokukaleka po onghalonawa eebiliona N$3.6, openzela yovakulupe oya wedelwa noN$50, paife ota i ka kala N$1,250 komwedi.
■ Ouministeli wemona eebiliona N$4.4, woyeendifo eebiliona N$3.4,  omanga ouministeli weameno wa pewa eebiliona N$5.9 billion. 
■ Ouministeli woinima yomeumbo woo owa pewa eemiliona N$677.1, oshikondo shouyuuki eemiliona N$368.4, omo Anti-Corruption Commission a pewa mo eemiliona N$61.6.
■ Ouministeli womakwatafano opaiwana woo owa mona  eemiliona N$941.3. 


New Era Reporter
2019-03-29 12:51:23 11 months ago

Be the first to post a comment...