• September 27th, 2020
Login / Register

Tsumeb nayi yambulwe poTSUMEB-  Omuprima Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa ti omauliko giipindi  goTsumeb Copper Festival ogo TSUMEB-  Omuprima Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa ti omauliko giipindi  goTsumeb Copper Festival ogo ompito yokutaambathana uunongo moka kehe omuntu ta vulu okuteka mo sha, unene tuu pethimbo ndika sho eliko tali tengaatenga.

Moshipopiwa she shoka sha leshwa peha lye kOminista mOmbelwa yaPresidente Martin Andjaba Kuugongelwa-Amadhila okwa ti, omauliko giipindi ogo ompito yokutaambathana uunongo moka kehe omuntu ta vulu okuteka mo sha.

“Otandi indile momahangano ngoka taga kutha ombinga ga longithe ompito ndjika ga kokeke oongeshefa dhawo opo ga tsikile oku ka mona uuwananwa monahiya,” Kuugongelwa Amadhila ta dhenge omuthindo.
Omuprima ta gwedha po kutya oongeshefa oonshona odhi na oshinakugwanithwa shokuhumitha komeho eliko, oshoka ohaya kutha mo aantu moluhepo. 

Ta tsikile kutya epangelo otali yambidhidha othingo nomutse oongeshefa ooshona opo dhi kale omutima gwehumithokomeho gweliko. Ta popi kutya ope na oonkambadhala ngaashi okukwathela ya kuthe ombinga momaulikolo giipindi gopaigwana, ekwathelo lyoshimaliwa, okudheulila aantu uunongo nosho tuu.
Mayola gwondoolopa yaTsumeb Mathews Hangula okwa pula eyambidhidho mokulundulula ontalelo yaTsumeb yi kale ehala hali nana aapashiyoni ndele kali shi ashike lyuupitilo.

Hangula ndhika okwa li e dhi popi peegulolo pambelewa lyomauliko giipindi  goTsumeb Copper Festival ngoka taga ningwa oshikando 17 notaga ka hula mOlyomakaya. Omauliko giipindi ngaka oge li kohi yothema “Ongopolo otayi hanganitha Namibia.” Aakuthimbinga 150 otaya ulike iilandithomwa yawo. 

“Sho tu li pehala lya simana ngeyi oTsumeb inayi kale ashike uupitilo, ashike nayi yambulwe po yi kale ehala moka aapashiyoni taya hokwa okukala,” ta ti ngaaka.

Ta ti oTsumeb oya huma komeho noya koka, onkene oya pumbwa okunkondopeka ethano lyayo lyokutaamba ko aapashiyoni. 

Ta ti wo iiyemo hayi etwa kaapashiyoni ngashiingeyi otayi gandja iizemo iiwanawa nokuyambula po onkalo yaakalimo.

Mayola omushona mondoolopa Xamira Hangara, okwa li a ti omauliko giipindi ngaka oga simana, ta ti otaga gandja ompito kaanangeshefa aashona ya mone iiyemo. Ashike oku na omalimbililo ngele tashi ya konkalo yokwaa na iilonga yi li pombanda, osho wo elongitho nayi lyomalovu nomakaya.

Omupevipresidente gwoDundee Precious Metal Zebra Kasete okwa ti omina ndjika otayi ka tsikila okulongela pamwe nepangelo mokukandula po onklalo yoshikukuta.


Obrien Simasiku
2019-11-01 08:58:45 10 months ago

Be the first to post a comment...