• November 30th, 2020
Login / Register

‘Tu yambidideni tu pake Moana,’ ovakwanedimo vokakadona ka fila moshiponga noshipuna tava ilikanaOvakwanedimo lokakadona oko ka fila moshiponga nomukengeli kuhena vali obillionee Genius ‘Ginimbi’ Kandungure, otava lili ya twa eengolo koshiwana shaZimbabwe opo i pewe omakwafo oku paka okamona kadona.

Mitchelle ‘Moana’ Umali, navakwao vatatu –omulumenhu Omumalawi, nokakadona Okamozambique ova xulifa pamwe naGinimbi moshiponga shohauto omo va pila mo nomalutu avo itaa dulu okudimbululwa. Ginimbi ye okwa nanwa mo mohauto omanga inai xwama, nokwa xulifi konima yokafimbo kanini. Oshiponga eshi osha ningilwa moshilandopangelo shaZimbabwe, Harare. Ginimbi naMoana vo Ovazimbabwe. Ava vane ova xulifa ongula inene yOsoondaxa, pefimbo vali tava di koshiindingili shedalo lomido 26 laMoana oko kwali eeshampaina dondilo yashiyako tadi tika. Ovakwashivilo aveshe ovali va djala oikutu itoka.

Eshi tashi kumwifa oshosho kutya Moana oo vati a kala monghalamwenyo a fa oshipuna, kali ha taleko kofamili yaye. Okakadona aka kwali okamodela, haka ulike oikutu, koo vali okwali haka longo ovanhu nghee tava deula omalutu avo, vati okwali keli monghalamwenyo ngaashi naanaa oyo yovakengeli vomoHollywood, ashike ovakulunhu vako ovali moluhepu linyika. Vati meenghali daye odo tadi ningilwa keumbo laye lili molukanda loipuna yomoZimbabwe, ovakwapata laye oveli mo tava ehela noikulya kovalilafya ovo tave uya okupendula. Momushangwa wa nyolwa kukahewa kaye, Lin ota pula omakwafo koshiwana opo va dule oku pa Moana oshivilo shaxuuninwa ‘shayukila ko’. 
“Otwa nyemata konghundana oyo twa mona keengulasha dOsoondaxa. Eshi twa pita otwe li twa ashike mouvideo voshiponga shi kumwifa.

Otwa dengwa pomutima nomolwaasho ofamili ya pula nge opo ndi nyole omushnagwa ou, noku ehela opo tu dule oku pa Moana epako layukila ko. Tangi unene,” Lin ta nyola.

Moana otaka pakwa ashike konima yomafiku 25 Novemba shaashi omakonaakono oDNA inaapwa natango. 
Manga ovakwanedimo laMoana tava elaela vehe wete naashi tava li, ovanapolitika voZanu PF vati oveli keumbo looGinimbi vatwa omutete keshe umwe a hala a yandje sha keenghali domunangeshefa ou.

Ovanapolitika ngaashi Themba Mliswa vati okwa toma eengobe meenghaali mbali omanga Acie Lumumba a udaneka eeliitela 1,000 domahooli odisela oo taa longifwa kovalilafya. Kakele kovanapolitika, omilionee, oshipuna Oshizimbabwe shili koAmerica Scott Sakupwanya owa ti naye okwa hala oku yambidida kosha kefudiko laGinimbi oo a li oshipuna kamana shi na eetuwa donhapo dihapu dondilo, hashi nu eeshampaina dondili. Inashi yela naanaa ngeenge ofamili oya dula ngaho oku mona apeshe opo pen a omaliko a Ginimbi, ashike otaku hokololwa eumbo laye olo li dule ombala la li la patwa pakafimbo, shaashi opali ovakwanedimo vamwe vali va hala okuli teela mo noku yangata mo keshe osho va hala. 

Omukwanedimo waGinimbi Darlington Kandungure okwa ti onga ofamili otava wanifa po ehalo lanakufya Ginimbi oo a pula opo a pakwe mohafa yeumbo laye londilo. Okwa pula yoo eumbo laye olo opo li ningwe ohotela ngeenge a fi. Ta ti Ginimbi okwa pula yoo opo a ningilwe oshihongwafano tashi ka la poshivelo shohotela. Darlington ta ti Ginimbi okwa li ninga omalongekido onghalamwenyo yaye a fa e wete kutya kena ko vali omafiku mahapu.
Omapopyo amwe otaa ti, omulumenhu ou okwa hangwa e li landela oshikefa shaye sho ndilo, sha hangwa muimwe yomeenduda meumbo laye. Otaku hokololwa yoo a longekidilwa oshikefa shondilo ya shiya ko shoVesarce edina loikutu yondilo oyo a li e hole neenghono. 


Staff Reporter
2020-11-12 16:07:15 17 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...