• September 22nd, 2020
Login / Register

Uuministeli gwElongo gwa yanuna okaliindeli okapeUuministeli wElongo owa tseyitha kutya ngashingeyi oshiluku oshipe mokaliindeli otashi tameke petameko lyomwedi tagu ya.
Omunambelewa omukuluntu muuministeli ngoka Sanet Steenkamp okwa ti oshiluku oshipe ngashi ngeyi mokaliindeli kelongo ooshoka tashi tameke momasiku 03 June 2020.  Ta ti aanaskola ayehe mboka yeli mondondo onti-11 nomondodo onti-12 oya tegelelwa oku tameka ootundi dhawo mesiku moka, naamboka oyo taya ka kala olweetho lwotango. 

Steenkamp ta fatulula kutya okambinete noshowo oomahangano agehe ngoka gena mo olunyala melongo lyaanona oya tsa kumwe opo osikola yi patuluke momalweetho ga yoolokathana, ga ikololelela koongundu ndhoka dha talika ko dha pumbwa oku talwe meendelelo. Okwa hokolola olweetho olutiyali tali ka kala oondondo dhoka woo dhapumbwa elongo lyomeendelelo ngaashi  oPre-primary yonola sigo ondondo ontintatu. 
Oondondo dhoka okwa hokolola kutya otadhi ka kala dha tameka osikola momasiku 22 gaJuni nuumvo sigo.  Oolweetho olutitatu otalu ka tameka momasiku 06 Juli 2020 moka ondondo onti heyali nontimugoyi tadhi ka tameka .

Steenkamp okwa tsikileko kutya olweetho lwa huguninwa lwaanaskola otalu ka tameka mOmaandaha gomasiku 20 Juli, moka oondondo Ontine, Ontintano, Ontihamano, Ontihetatu nonti-10 tadhi ka tameka.

Oshikako shoka tashi tameka otashi yi sigo omasiku 18 ga Decemba nuumvo. Okwa tsikileko tati aniwa okaalindeli kosikola kiihwa po otaka ka tseyithwa momukalo pambelewa nuuministeli otawu ka sa oshimpwiyu okwaandjaganeka iilongithoma opo aanona ya kale ya gamenwa pethimbo ndika. 


Loide Jason
2020-05-22 09:47:37 4 months ago

Be the first to post a comment...