• July 9th, 2020
Login / Register

Yakwetu aafuthi yiinyama moosa ya lulila■  Mapula Nkosi  

Konyala kehe pefumbiko lyaaluudhe  ope na ehokololo lyoonyama nenge oombiga dhonyama yondjuhwa dha mena omagulu, shoka hashi thigile uudhigu aateleki mboka ye na oshinakugwanithwa shokutopolela aalilisa 
Otandi tengeneke kutya ngiika oshi na sha nomukalo ngoka hatu ningi omafumbiko getu. Pethimbo lyomafumbiko, omagumbo getu ohaga kala ga egulukila kehe omuntu naangoka ihaa ende mo shito.

 
Ohaluka, mushiinda ngoka ihoo yi mo naye naanaa oshiwike shoka shefumviko oku na okuya mpoka a hala megumbo. Mpaka opo oombotsotso hadhi monene ompito yokulonga iilonga yawo…
Pethimbo ndika lyoosa, aantu yofamili ohaya kala ye li moluhodhi, ohaya ningi omatokolo inaaga yela nawa noka ye li naanaa ondjungu.


Omuthigululwakalo nago otagu pangele wo kutya oonakusilwa inaya kala yi ipyakidhila niimpwiyu yokuteleka pomafumviko. Ye li kohi yombepo youbuntu, omufuthi oti iningi kuume kaamboka ya palamenwa keso opo mesiku etitatu lwaampoka oye shi mo nawa megumbo.
Sowetan 


Staff Reporter
2018-12-21 09:12:55 1 years ago

Be the first to post a comment...