• September 20th, 2020
Login / Register

Aalandithi yiihulo mo-SA taya pula ya kwatelwe miilonga yomayakulo ga simanaJOHANNESBURG – Aaniilonga mboka haya landitha iihulo otaya pula presidente gwaSouth Africa Cyril Ramaphosa e ya kwatele mo mongundu yaaniilonga mboka haya gandja omayakulo gopaulumompumbwe pethimbo oshilongo sha patwa. Lesego Tlhwale a za kehangano lyoSex Workers Education and Advocacy Taskforce (SWEAT) okwa ti aalandithi yiihulo otaya kanitha iiyemo omolwa omukithi nguka.
“Aalandithi yiihulo oyo ya gumwa unene koshinima shika omolwa iilonga mbyoka haya longo oshoka oya pumbwa aantu taya gumathana,” ta ti ngaaka.

“Sho pe na oshilongo sha patwa ashihe, osha hala okutya kape na omukalo gumwe gwi ili moka aalandithi yiihulo taya kwatathana nookastoma dhawo nenge omukalo gulwe gwi ili okuninga oshimaliwa,” Tlhwale ta ti ngaaka.

Ta ti okupitika iilonga yokulanditha iihulo yi kale paveta otashi kwashilipaleke kutya aalandithi yiihulo itaya ka kanitha iiyemo monakuyiwa.

“Ngele okulanditha iihulo okwa pitikwa paveta, nena iilonga mbika otayi ka talika ko ngaashi iilonga iikwawo notaya ka tyapula uuthemba waaniilonga, ngaashi Aasouth Africa ayehe. Otwa hala shi tulwe paveta opo pamathimbo ngangaka otaya vulu okufutwa moskema yokufuta aaniilonga pakathimbo ngaashi presidente a li a popi.” Ta hulitha ngaaka.
-eNCA

Aalandithi yiihulo otaya pula Presidente Cyril Ramaphosa e ya kwatele mo momayakulo ga simana pethimbo oshilongo sha pata.


Staff Reporter
2020-03-27 10:19:37 5 months ago

Be the first to post a comment...