• October 25th, 2020
Login / Register

Covid-19: Omupresidente waMalawi a pula oshiwana shi lidilikeOmupresidente waMalawi Lazarus Chakwera okwa pula ovakwashiwana ve mu waimine mokulidilika oikulya osho yoo oku ilikana medina lokukondjifa etandavelo lomukifi wocoronavirus moshilongo. Omupresidente okwa pula ovaitaveli aveshe moshilongo osho yoo ovakalimo vaMalawi ve lidilike okulya vo va ilikane oule womafiku atatu okutameka mEtine (onghela). Okwa li yoo a popya kutya mOsoondaha efiku lyokuyandja omapandulo.
“Omupresidente ota pula opo omailikano a ye moilonga opo a alule ovo va kwatwa komukifi; eameno lovanailonga vounamiti navamwe yoo ovo ve li komesho tava kondjifa  omukifi ou, eameno laavo inava kwatwa natango komukifi, osho yoo osipana oyo ya tulwa po komupresiente yi kondjife omukifi i kale i na ondjungu,” omushangwapitifi wa shaninwa kominista yomauyelele Gospel Kazako tau ti ngaho.
Omupresidente waMalawi okwa li pastoli monale, a li a kwatela komesho ongeleka yoMalawi Assemblies of God oule womido 24. Konima okwa ka ninga omuleli wongudu yomhilameno yoMalawi Congress Party mo2013 nonande ina kala e na eshiivo mopolitika, nokwa hoololwa onga presidente momahoololo oo a li ko momafiku 23 Juni, a denga moo o a li koshipundi Peter Mutharika.
-BBC
 


Staff Reporter
2020-07-17 10:30:50 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...