• September 22nd, 2020
Login / Register

Omatala owala gamwe taga patuluka moWindhoek pethimbo lyepatoAaleli ya za kiikondo ya yooloka oya hokolola kutya oyali ya nyanyukilwa uuyogoki mboka wa pumbiwa pethimbo ndika pomatala gopoSingle moVenduka, sho osho uuministeli wUundjolowele wa gandja onzapo ndjoka.
Ominista yondoolopa niitukulwa yokuushayi Erastus Utoni okwa ti kutya omatala ogo iipindi iinene tayi tidha po oluhepo lwoshimaliwa na omatala naga kalekwe ga yela.

Okwa lombwele omalelelo gwoondoloopa ga se oshimpwiyu sha kola opo omatala ga kalekwe pondondo yuundjolowele noyuuyogoki.
“Elalakano lyetu oku keelela ombuto ndjoka mokutaandela ihe kashishi oku yi taandeleka, onkee aantu naya iyuthe koompango dhoka dha tulwa po mokukondjitha ombuto ndjoka. Aantu naya kale yena omamasik noshowo omanyala nuupomba womeya,” Utoni ati ngaaka.
Utoni okwa ti omuna omatala geli 18 moshilandopangelo, ashike  omuna ashike omatala geli gane ogwo ga patululwa . Nonande itaga gwanene omatala gamwe oga pumbwa oku longululwa opo ga tulwe pondondo yili nawa.

“Onkee otandi kumagidha elelolyondoolopa yi ninge omutumba naalandithi mbaka opo ya tule po elandulathano kutya aantu otaya ka longa ngiini,” osho ati ngaaka.

Okwa tsikile ko kutya elelo lyondoolopa nali tule po omatala gamwe woo, ngaashi momalukanda lwaHavana opo aakwashigwana ya landithile momatala, yaaha idhenge mumwe naapolisi.
Meya gwelelelo lyondoolopa yaWindhoek Fransina Kahungu okwa hokolola kutya aalandithi nayo na ya longe nuudhiginini opo ya tsakaneke elelo moku kala ya sa oshimpwiyu kutya 

Okwa ti kutya omalandulathano ngoka ga tulwa po ngashingeyi itaga ka lunduluka nande omonakuwiwa onkee otaga kalele opo omatala ga kale gena elandulathano, ga yela gwo ogena uundjolowele.
“Otatu ka tsa aalandithi omukumo ya kale ya lande iipumbiwa ayihe mbyoka ya pumbiwa komulandithi kehe gwomomatala. Opo omatala ga kale ga yela ngaashi geyi ngasingeyi,” osho Kahungu ati ngaaka.

Omupevi minista gwomuuhaku, Ester Muinyangue okwa popi kutya kasha li oshipu oku tokola opo omatala ga patuluke ihe ngashingeyi oy aka longa nuudhiginini oku shasha omatala mokudhipaga mo ombuto noshowo omikithi dhi ili nodhi ili.
“Elalakano olyali oku hulitha po omalweendo ga yooloka mokati kaantu. Ashike moku nongonona nawa uuhupilo waantu, otwa tokola opo tu gandje onzapo yokupatuluka oshoka omatala ogali ga gwanitha po ayihe mbyoka ya pumbiwa,” osho a hokolola ngaaka.
Ashike Muinyangue okwa hokolola kutya opuna elongelo kumwe lya kola pokati kepangelo naalanditi mboka na oye shishi kutya otashi ka kala 
ngaaka.
 


Loide Jason
2020-04-30 10:02:27 4 months ago

Be the first to post a comment...