New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oulema itau ti okuha dula sha

Oulema itau ti okuha dula sha

2021-07-19  Festus Nakatana

Oulema itau ti okuha dula sha

“Ame onda dalwa ndina oulema komaulu a yeshe, iha ndi dulu okweenda, ashike eshi nda dopa Ondodo onhi 12 onda tameka oku kala handi landifa ouleke momudingonoko wOngha. Etameko ka kwali lipu, shaashi okwa li nda taalela eshongo lokatemba tete. A shike inandi teke omukumo, onda longa noudinini fiyo nda landa okatemba koshinanena”.

Ndeshanya Grevasius womido 30 ota hokolola olweendo longhalamenyo yaye eshi a kala ta landifa oinima yaye pokapangelo kopOngha.

Okwa ti okwa tameka oku landifa odula yo2017, omudo adopa ondodo onhi 12, onghee mopaife nghaa ota landifa oule weedula nhee.

Grevasius oha landifa ouleke, nominghaka
peenhele ngaashi eefikola, opokapangelo kaNgha, noshoyo momudingonoko waNgha aushe.

“Ohandi ende nokatemba shaashi ame iha ndi
dulu okweenda kwame mwene, onghee ohandi
longifa okatemba a ka longifwa kovanhu ve na oulema ngaashi ame. Hano ohandi kala handi shingi
okatemba kange momudingonoko waNgha handi landifa ouleke, nominghaka,” Grevasius ta ti.

Okwa hokolola ta ti ota pandula Kalunga shaashi oha dulu oku longa oilonga yaye ngaashi oku landifa oinima yaye, nokushinga okatemnba kaye a ka ende nako paife ngeenge tala ndifa oinima yaye.

“Mongeshefa yange ohandi monomo
oshimaliwa shoku kwafela ofamili yange ngaashi oku futila undenge vange ofikola nokulanda oikulya meumbo,” Grevasius ta ti. Okwa hokolola ta ti okwa kala a taalela eshongo eshi ovanhu hava nyeke po oinima yaye shaashi ove shi kutya yee iha dulu oku lotoka ngeenge teva tataa.  

“Ngaashi ounona ohava nyeke po ouleke vange,
iha ndi dulu oku vataa shaashi ondili kokatemba, navali ame ondina oulema komaulu. 

Ohandi kala ashike handi lilile komwenyo eshi ovanhu tava nyeke po oinima shaashi ve shi kutya ame oshilema,” Grevasius ta ti.

Okwa denga omufindo ta ti ovanhu a va vena oulema, ina va kala ashike va mwena veli omutumba momaumbo ndele nava longife ounongo wavo opo va dule okweetaposha shipondola. 

Yee ta ti vali nava kale tava kongo omakwafo opo va kale vatota eengeshefa davo. Grevasius okwa ti ongeshefa yaye otai ende nawa neenghono, yee ta ti eshi ohashi mupe omukumo unene tuu ngeenge ovalandi tava euya momwaalu muhapu.

Okwa ti okuna ondjodi yo kuninga ofitola yaye yo kapeleki omo ta kala tala ndifile.

“Omutumba iha weetasha, ngeenge ouli monduda wanangala kapena ou tekwetele oikulya ile
ofewa. Onghee ovanyasha vakwetu natukaleni atu lilongeleni vene,” Grevasius ta ti. Caption:Ndeshanya Grevasius a dalwa e na oulema komaulu, nokuli halandifa oinima eli kokatemba.


2021-07-19  Festus Nakatana

Share on social media