• October 20th, 2020
Login / Register

Yeli 39 ya dhengathana miihole pethimbo lyepato lyoCovid-19Loide Jason 

Opolisi yoshilongo oya hokolola kutya, nonande aakwashigwana oya lombwelwa yiiyuthe koompango noondjindikila dhoka dha tulwa po kepangelo ngashingeyi mboka ya kalelathana molwiihole onkee ngaa taya dhengathana nokumonithathana iihuna.
Omukuluntu mopolisi, ngoka a li ta popi moshikundathanwa sha nuninwa owina koRadio yomuzizimbe yedhina Namibian Broacasting Cooperation (NBC), komisaala Christoph Nakanyala, okwati kutya ngashingeyi opolisi oya limbililwa kiipotha yaantu taya dhengathana momagumbo. 
Shika Nakanyala okweshi popi mOsoondaha tati kutya, ngashingeyi muule ashike woshiwike shimwe,   sho aantu ya lombwelwa kutya naya kale momagumbo ngashingeyi iipotha 39, oya lopotwa noya tulwa mo kaakwashigwana mboka yeli moohole ya kalelathana momagumbo, ano yamwe yootekathana naamboka yahombolathana.
Nakanyala okwali woo a ndjandjukununa iipotha yilwe mbyoka yali ya longwa pethimbo lyoondjindikila lyepato lyomukithi gwoCovid-19  noshowo yaa mboka yayi oondjindikila moshipala.
 “Iipotha yomadhengathano mbyoka yali ya lopotwa moshiwike shoka omanga epato inali tulwa miilonga, oyali 41 ashike pethimbo lyepato ngashingeyi iipotha mbyoka opo nee ya shuna pevi kashona, shoka tashi ulike kutya natango aantu otaya longo ashike iimbuluma yoku dhengagulathana ashike momagumbo nonande aantu oya lombwelwa ya kale momagumbo,” osho a hokolola ngaaka.
Ashike Nakanyala okwati kutya iipotha yomadhengathano oya shuna pevi kashonashona niipotha ashike yili iyali, ngele oto yelekanitha noshiwike shoka epato lyali inali tulwa miilonga. Okwa yeleke nawa kutya shoka osha longwa ashike moshitopolwa shaKhomas osho ashike.
Okwati kutya ngashingeyi iipotha mbyoka yali ya lopotwa ompanga oondjindikila inadhi tulwa po odhali 22, ashike konima yepato opwa lopotwa ashike iipotha 12, shoka tati otashi hokitha.
Nakanyala okwali woo a gwedha ko tati, aantu yeli 98 oyali ya yi ondjindikilo ndjoka tayi ti kutya aantu inaya landitha omangandja , oyali ya mangwa po etaya pewa egeelo ndyoka lya tulwa po pamwe noondjindikila dhoka.
“Aantu yeli 14 oyali ya mangwa sho ya gongangala, omanga puna ondjindikila tadhi ti kutya aantu inaya gongala ye vulithe paantu 10.  Aantu 19 oyali ya mangwa sho yayi moondjila kaayena omapitikilo nomikanda dha za kwaamboka haya gandja omikanda pethimbo ndika lepata,” osho Nakanyala a ndjandjukununa ngaaka.
Okwati kutya ekalo lyomagumbo olyafa edhigu, oshoka opolisi natango ohayi adha aantu oyendji moshilongo taya lyanga ashike omomapandaanda omanga yali yena oku kala momagumbo.


Loide Jason
2020-04-06 11:57:46 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...